• Temperatura 17oC
  • Ciśnienie 999.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE

Przedszkolny dyżur wakacyjny

K O M U N I K A T
 
BURMISTRZ MIASTA ŻARY INFORMUJE,
ŻE ZGŁOSZENIE DZIECKA NA DYŻUR LETNI
DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NALEŻY SKŁADAĆ:
 
• do Miejskiego Przedszkola Nr 7 (dyżur w miesiącu lipcu),
• do Miejskiego Przedszkola Nr 2 (dyżur w miesiącu sierpniu),
na drukach dostępnych w przedszkolach lub na stronie www.zary.pl w zakładce Oświata – Informacje.
Wysokość opłaty i numer konta zostanie podany przez intendenta przedszkola w momencie złożenia zgłoszenia dziecka na  dyżur letni.
Opłata powinna być uregulowana w terminie od 01.06.2018 r. do 20.06.2018 r. - w przypadku dyżuru w lipcu oraz w terminie od 01.07.2018 r. do 20.07.2018 r. - w przypadku dyżuru w sierpniu.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, opłata może być uiszczona  w  terminie późniejszym. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją korzystania z opieki przedszkolnej w miesiącach letnich.
        Jednocześnie informuję się, że dzieci sześcioletnie, dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o wczesnym wspomaganiu rozwoju  są zwolnione z opłaty stałej.

Załączniki

Wyprawka szkolna 2017

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 115/2017 z dnia 26.07.2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - ,,Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.07.2017 r. sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1457) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie uczniów:
czytaj dalej

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018

Przedszkolny dyżur wakacyjny

Dni otwarte Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żarach

Zaproszenie na drzwi otwarte w Miejskim Przedszkolu nr 10

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za lata 2011 - 2016

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/16, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu w szkołach prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim

Lista osób nagrodzonych i odznaczonych z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Dofinansowanie podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Wyprawka szkolna 2016
 
Burmistrz Miasta Żary informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 1045) oraz Uchwały Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, w roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych obejmuje uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64,195,668)
 
1. W ramach programu ,,Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje:
• uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 
W 2016 r. program nie obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, gdyż uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
W przypadku  jednak uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje zakup materiałów edukacyjnych (przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną).
 
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się bezpośrednio do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do dnia 07.09.2016 r.
Druki wniosków można pobrać również w sekretariatach szkół.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
3. Zwrot kosztów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w przytoczonym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. Według założeń tegorocznego programu nastąpi to najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych jest:
• faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub,
• rachunek lub,
• paragon lub,
• oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2).
W przypadku zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu, zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, wykaz zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
 
1 2

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.