• Temperatura -10oC
 • Ciśnienie 1013.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Informacje

Informacje

INFORMACJE

Z uwagi na złożony problem dot. ochrony powietrza w Żarach, Urząd Miasta Żary podejmuje szereg licznych działań, zmierzających do poprawy jakości powietrza w naszym mieście miedzy innymi poprzez:
 • udzielanie pomocy finansowej mieszkańcom na wymianę pieców; jest to jedyny taki program w woj. lubuskim; w 2017 r. w ramach tego programu zostało wymienionych ok 100 pieców.
 • Budowę i  i modernizację dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych;
 • systematyczną kontrolę powietrza – budowa stacji monitoringu powietrza;
 • podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej oraz ich termomodernizacja (budynki użyteczności publicznej);
 • współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie rozbudowy istniejącej stacji monitoringu o pomiary automatyczne pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny);
 • współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w celu objęcia miasta mobilnym laboratorium badającym jakość powietrza w różnych jego częściach w miesiącach lipiec-sierpień, następnie przed sezonem grzewczym tj.: wrzesień-październik oraz w sezonie grzewczym tj.: grudzień;
 • systematyczną rozbudowę i pielęgnację miejskich terenów zielonych m.in. poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów;
 • coroczną akcję „Drzewko za makulaturę”, dzięki której wydawane jest ok. 2-3 tys. sadzonek mieszkańcom;
 • nasadzenia drzew i krzewów w parkach, zieleńcach i pasach drogowych – w roku 2016 nasadzono 57 drzew oraz 4288 sztuk krzewów natomiast w 2017r. wykonano nasadzenia w ilości 164 drzew i 2206,5 m2 krzewów. Nowe nasadzenia realizowane są w ramach zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, ale Gmina Żary o statusie miejskim nasadza również drzewa i krzewy w celu poprawy wizerunku miasta;
 • kontrole Straży Miejskiej spalanych substancji w domowych piecach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosowane są mandaty, pouczenia.
 • Podejmowane działania mające na celu edukację ekologiczną (np. Dzień czystego powietrza)
Ponadto: 
w dniu 25 marca 2016 r. Rada Miejska w Żarach Uchwałą Nr XVI/22/16 przyjęła do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2014-2020”. PGN jest dokumentem strategicznym, którego celem jest zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych na poziomie gminy. Dokument wskazuje na kierunki działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną, uwzględniając uwarunkowania polityki klimatycznej oraz lokalną specyfikę i możliwości finansowe Gminy Żary o statusie miejskim. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma charakter dokumentu obowiązującego, określającego cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięciaw perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej wraz ze wskazaniemich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania.
W 2017 r. zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary został powołany zespół ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2014-2020. Zakres działań zespołu obejmuje m.in. działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. W pracach zespołu uczestniczą pracownicy tut. Urzędu Miejskiego, radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie miasta.

APEL RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

APEL
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
 
z dnia 31 marca 2017 r.
 
sprawie wprowadzenia działań służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza spowodowanego niską emisją i podjęcie niezwłocznych prac mających na celu przyjęcie na podstawie art. 96 ustawy - Prawo ochrony środowiska uchwały antysmogowej dla Województwa Lubuskiego 
 
1. Rada Miejska w Żarach uznaje, że jednym z najpilniejszych problemów do rozwiązania jest problem niskiej emisji i utrzymującego się smogu, które zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. Jedną z najważniejszych przyczyn zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja pochodząca ze spalania w lokalnych kotłowniach węglowych i domowych piecach grzewczych. Zanieczyszczenie powietrza zwłaszcza ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego PM-10 i PM-2,5 to problem, który musi zostać rozwiązany bardzo pilnie. Wspólnie, ponad wszelkimi podziałami. Zła jakość powietrza to zła jakość życia i zdrowia.
Rada Miejska w Żarach dostrzegając narastający problem związany z zanieczyszczeniem powietrza zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego i wynikające z tego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców Żar uważa, że koniecznym jest podjęcie pilnych prac nad przyjęciem przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały antysmogowej dla Województwa Lubuskiego i dlatego mając na względzie liczny głos mieszkańców Żar wyrażony w złożonych podpisach pod petycją złożoną do władz Miasta Żary w dniu 09.02.2017 r. przez Fundację Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska „EKO-LUBUSZ” Lubuski Alarm Smogowy, w której wyrażono szerokie poparcie społeczne dla tej inicjatywy, apeluje do Sejmiku Wojewódzkiego o podjęcie działań mających na celu przyjęcie uchwały antysmogowej dla Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska w Żarach uważa, że prace nad ww. uchwałą będzie doskonałą okazją do konsultacji wymiany poglądów i stanowisk pomiędzy wszystkimi gminami i powiatami województwa Lubuskiego oraz osób i organizacji pozarządowych dla których ochrona środowiska i problem zanieczyszczonego powietrza leżą na sercu.
Problem niskiej emisji i smogu utrzymującego się na terytorium Polski wymaga zaangażowania wszystkich osób, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz władz centralnych bez względu na różnice polityczne. Smog i niska emisja nie zna granic i dotyczy wszystkich bez względu na dzielące nas różnice polityczne, czy też światopoglądowe.
My radni uważamy, że podjecie prac nad taką uchwałą jest pilną potrzebą, a że jest to możliwe i konieczne pokazały władze województwa małopolskiego, które jako pierwsze w Polsce przyjęły uchwałę nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Rada Miejska w Żarach apeluje do władz Województwa Lubuskiego o niezwłoczne uchwalenie uchwały antysmogowej na podstawie art. 96 ustawy - Prawo ochrony środowiska, która będzie istotnym elementem wspierającym samorządy lokalne w walce o czyste powietrze.
2. Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz opublikowanie na stronie internetowej Miasta Żary.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarach do przesłania apelu Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady
Marian Popławski

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.