• Temperatura 3oC
  • Ciśnienie 992.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Jakość wody - komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Załączniki

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2019 roku w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Świetlicy dla osób bezdomnych"

Konsultacja projektu Zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, W zakresie turystyki i krajoznawstwa, W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2019 z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Żary w okresie ferii zimowych w roku 2019 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.”.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.”
 
Termin składania ofert: do 24 grudnia 2018r.
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi

Wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2019 w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1 ... 3 4 5 6 7 ... 14

Narzędzia i usługi