• Temperatura 17oC
  • Ciśnienie 1000.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.
 
O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali (z zamiarem pobytu stałego) na terenie miasta Żary, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe  uprawniające do przyznania stypendium wynosi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód liczony jest z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 
Stypendium szkolne udzielane jest na cele edukacyjne (podręczniki szkolne, artykuły szkolne i inne pomoce naukowe, odzież i obuwie sportowe, opłaty za zajęcia pozalekcyjne itp.) dlatego też każda osoba, która otrzyma taką pomoc, zobowiązana jest  do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających celowość wydatków. Dowody zakupu przyjmowane będą z datą od 1 sierpnia 2016 r.
Wnioski o stypendium szkolne wydawane będą od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żarach oraz w żarskich szkołach. Można je również pobrać ze strony internetowej: www.bip.zary.pl (co i jak załatwić? – stypendium szkolne).
Termin przyjmowania wniosków (wraz z kompletem załączników) o stypendium szkolne upływa z dniem 15 września danego roku szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych – wnioski przyjmowane są do dnia 15 października danego roku szklonego. 
 
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
zaświadczenie od pracodawcy/oświadczenie o wysokości dochodów netto z tytułu zatrudnienia lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu,
odcinek lub decyzja ZUS potwierdzająca otrzymywanie renty/emerytury,
zaświadczenie/decyzja (do wglądu) o pobieranych świadczeniach rodzinnych,
zaświadczenie/decyzja (do wglądu) o korzystaniu z pomocy MOPS,
kopia odpisu wyroku sądowego, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku nieściągalności - zaświadczenie od komornika,
zaświadczenie z PUP/ oświadczenie o pozostawaniu bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku,
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych),
w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej; w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej- oświadczenie wnioskodawcy o zawieszeniu działalności gospodarczej;
b) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz  na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS;
w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (do pobrania na stronie internetowej: www.bip.zary.pl – co i jak załatwić? – stypendium szkolne). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żarach, tel. 68 470 83 25/68 470 83 50.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.