• Temperatura 5oC
  • Ciśnienie 994.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE

Wprawka szkolna 2019

Załączniki

Dyżury letnie w żarskich przedszkolach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Komunikat w sprawie dyżurów przedszkoli w okresie wakacji

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna 2018
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 126/2018 z dnia 17.09.2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.09.2018 r. sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1796) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
- klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
- klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
- liceum ogólnokształcącego,
- technikum,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
czytaj dalej

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Szkolne stypendium socjalne w roku szkolnym 2018-2019.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
czytaj dalej

Przedszkolny dyżur wakacyjny

K O M U N I K A T
 
BURMISTRZ MIASTA ŻARY INFORMUJE,
ŻE ZGŁOSZENIE DZIECKA NA DYŻUR LETNI
DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NALEŻY SKŁADAĆ:
 
• do Miejskiego Przedszkola Nr 7 (dyżur w miesiącu lipcu),
• do Miejskiego Przedszkola Nr 2 (dyżur w miesiącu sierpniu),
na drukach dostępnych w przedszkolach lub na stronie www.zary.pl w zakładce Oświata – Informacje.
Wysokość opłaty i numer konta zostanie podany przez intendenta przedszkola w momencie złożenia zgłoszenia dziecka na  dyżur letni.
Opłata powinna być uregulowana w terminie od 01.06.2018 r. do 20.06.2018 r. - w przypadku dyżuru w lipcu oraz w terminie od 01.07.2018 r. do 20.07.2018 r. - w przypadku dyżuru w sierpniu.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach, po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, opłata może być uiszczona  w  terminie późniejszym. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją korzystania z opieki przedszkolnej w miesiącach letnich.
        Jednocześnie informuję się, że dzieci sześcioletnie, dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub o wczesnym wspomaganiu rozwoju  są zwolnione z opłaty stałej.

Załączniki

Wyprawka szkolna 2017

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 115/2017 z dnia 26.07.2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - ,,Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.07.2017 r. sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1457) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie uczniów:
czytaj dalej
1 2

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.