• Temperatura 5oC
  • Ciśnienie 994.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Ogłoszenia

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŻARY
OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.01.2016 ROKU
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz.1399 -j.t.), Burmistrz Gminy Żary o statusie miejskim zawiadamia, iż Rada Miejska w Żarach w dniu 27 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/149/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r., poz. 2348). Przedmiotowa uchwała będzie obowiązywała od 01 stycznia 2016 r.
W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
Począwszy od 1 stycznia 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek.
URZĄD MIEJSKI  W  ŻARACH  DOSTARCZY  KAŻDEMU  WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI  ZAWIADOMIENIE  O  ZMIANIE  STAWEK
          Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Miejski dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, wobec których Burmistrz Miasta Żary wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji i Burmistrz Miasta Żary wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.
Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Żarach.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. następuje zmiana terminu płatności: opłatę należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Poniżej do pobrania NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- obowiązuje od 01 stycznia  2016r.

Załączniki

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.