• Temperatura 18oC
  • Ciśnienie 1002.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Ogłoszenia

  • 18-06-2013

ZAWIADOMIENIE

   Z dniem 1 lipca 2013r. ulega zmianie system gospodarki odpadami w zamieszkałych nieruchomościach, z terenu których odpady komunalne w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013 będzie odbierać Spółka PEKOM S. A. z siedzibą w Żarach, która wygrała przetarg nieograniczony zorganizowany przez Gminę Żary o statusie miejskim.
   W związku z tym zawiadamiam PT zarządców nieruchomości, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną we Wspólnotach i członków Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie 21 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach.
   Na spotkaniu, z udziałem przedstawiciela Spółki PEKOM S. A., omówione zostaną m. in. zasady odbioru odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości wielorodzinnych z przypomnieniem ogólnych zasad segregacji odpadów komunalnych, terminów i częstotliwości wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, warunków składania zmienianych deklaracji o wysokości opłaty, a także inne tematy zgłoszone przez uczestników.
  • 18-06-2013

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Żary informuje, iż do dnia 15 lipca 2013 r. należy uiścić pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zadeklarowaną kwotą.
Opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy: 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089.
Kolejne opłaty należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc.
Częstotliwość odbioru odpadów:
1) Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji - częstotliwość wywozu wynosi 2 razy w tygodniu,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
częstotliwości wywozu wynoszą:
   - szkło – 1 raz na dwa tygodnie,
   - papier – 1 raz na dwa tygodnie,
   - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 1 raz na dwa tygodnie,
   - zielone i bioodpady – 1 raz na tydzień w okresie od 1 lipca do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 grudnia – 1 raz na 2 tygodnie,
   - odpady wielkogabarytowe wystawione w miejscu gromadzenia odpadów – 1 w kwartale.
2) Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji - częstotliwość wywozu wynosi 1 raz w tygodniu.
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
częstotliwości wywozu wynoszą:
   - szkło – 1 raz na dwa tygodnie,
   - papier – 1 raz na dwa tygodnie,
   - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 1 raz na dwa tygodnie,
   - zielone i bioodpady - 1 raz na tydzień w okresie od 1 lipca do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 grudnia - 1 raz na dwa tygodnie,
   - odpady wielkogabarytowe wystawione w formie wystawki ulicznej – 1 raz w kwartale.
Szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych odpadów komunalnych dostarczy do właścicieli nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady – PEKOM S.A.

Narzędzia i usługi