• Temperatura 33oC
  • Ciśnienie 1005.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Zapraszamy do obejrzenia 2 części zdjęć z Mityngu Lekkoatletycznego

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Lubuska Szkoła Europejska

Lubuska Szkoła Europejska - tytuł otrzymała Szkoła nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach zwycięża­jąc w konkur­sie ogłos­zonym przez Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego w Zielonej Górze, z okazji 15. rocznicy wstąpi­enia Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Jego celem było wyłonie­nie najak­ty­wniejszych szkół w real­iza­cji pro­jek­tów unijnych.
Nagrody wręc­zono pod­czas Pikniku Europe­jskiego, który odbył się 9 maja br. w Słu­bi­cach. Marsza­łek wojew­ództwa, Elż­bi­eta Anna Polak, która wspól­nie z członkiem zarządu, Marcinem Jabłońskim, wręczyła nagrody zwycięskim szkołom. O tytuł „Lubuskiej Szkoły Europe­jskiej” rywal­i­zowały szkoły pod­sta­wowe, gim­naz­jalne i pon­adg­im­naz­jalne. Jury brało pod uwagę liczbę pro­jek­tów europe­js­kich, w których placówki uczest­niczyły. Zwycięz­cami, oprócz SP5 Żary, zostały także: Zespół Eduka­cyjny Nr 6 /Gimnazjum nr 14 w Zielonej Górze (Pub­liczne Gim­nazjum w Przylepie) i Zespół Szkół Gas­tro­nom­icznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gor­zowie Wielkopol­skim. Nagrodzeni otrzy­mali cer­ty­fikaty, tablice infor­ma­cyjne oraz czeki w wysokości 10 tys. zł na przy­go­towanie „Lekcji oby­wa­tel­s­kich”.
Żarska „Piątka” uczestniczyła w 16 pro­jek­tach współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków uni­jnych, a jed­nym z nich był pro­jekt o nazwie „Ja tak żyję — jak żyjesz ty?”
    
 

Tancerze w ratuszu

Dzisiaj w Sali konferencyjnej Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej spotkała się z tancerzami „Akademii Tańca NDS Hip Hop, Break Dance & Popping, Żagań – Żary” oraz trenerem Arturem Niezgodą. Na spotkaniu obecni byli również rodzice. Pani Burmistrz gratulowała licznych osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Drzewko za makulaturę

W trakcie tegorocznej akcji „Drzewko za makulaturę” zebrano 14,5 tony makulatury i wydano ok. 3000 sadzonek.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wstępna lista projektów i zadań do głosowania Budżet Obywatelski 2020

Żary w konwencie Euroregionu

Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary wybrana została członkiem Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
17 maja 2019 roku w siedzibie Euroregionu w Gubinie odbyła się konferencja stowarzyszenia. W wyniku głosowania tajnego dokonano wyboru Konwentu VIII kadencji w następującym składzie: Czesław Fiedorowicz – prezes, Bartłomiej Bartczak – wiceprezes, Danuta Madej – członek, Krzysztof Kaliszuk – członek, Robert Sidoruk – członek, Marek Cebula – członek oraz Paweł Lichtański – członek.

Pieniądze dla Żar

Wczoraj w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary odebrała z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka "czek" na kwotę ponad 4,1 mln złotych dla Żar z Programu Funduszu Dróg Samorządowych. W uroczystości uczestniczyli Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Porozumienie Mużakowskie

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary uczestniczyła w podpisaniu Listu intencyjnego „Porozumienie Mużakowskie” wraz z innymi samorządowcami, nadleśnictwami oraz organizacjami pozarządowymi. Porozumienie dotyczy między innymi współpracy w zakresie rozbudowy i rozwoju infrastruktury turystycznej i promocji Geoparku Łuk Mużakowa i Wzniesień Żarskich. W Urzędzie Marszałkowskim podsumowano również jubileusz programu Interreg Polska-Saksonia. Burmistrz Żar Danuta Madej otrzymała wyróżnienie i podziękowanie za wieloletnie aktywne działanie na rzecz rozwoju współpracy transgranicznej.
 
 

Galeria zdjęć z Mityngu Lekkoatletycznego – część I

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 ... 4 5 6 7 8 ... 77

Narzędzia i usługi