• Temperatura 22oC
  • Ciśnienie 993.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Życzenia z okazji Dnia Matki

ŻARSKIE POWIETRZE – WYNIKI 01-23 MAJ 2019 r.

Spełniamy oczekiwania mieszkańców systematycznie informując. Podajemy do wiadomości cotygodniowe wyniki pomiarów powietrza. Więcej informacji - wejdź i zobacz
 
 
 
 
 
 

KONCERT ORKIESTRY KAMERALNEJ

DZIEŃ DZIECKA

Żonkilowy Marsz Nadziei

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uwaga !!!

VI Dzień Otwarty ZZO Marszów za nami!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zapraszamy do obejrzenia 2 części zdjęć z Mityngu Lekkoatletycznego

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Lubuska Szkoła Europejska

Lubuska Szkoła Europejska - tytuł otrzymała Szkoła nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach zwycięża­jąc w konkur­sie ogłos­zonym przez Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego w Zielonej Górze, z okazji 15. rocznicy wstąpi­enia Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Jego celem było wyłonie­nie najak­ty­wniejszych szkół w real­iza­cji pro­jek­tów unijnych.
Nagrody wręc­zono pod­czas Pikniku Europe­jskiego, który odbył się 9 maja br. w Słu­bi­cach. Marsza­łek wojew­ództwa, Elż­bi­eta Anna Polak, która wspól­nie z członkiem zarządu, Marcinem Jabłońskim, wręczyła nagrody zwycięskim szkołom. O tytuł „Lubuskiej Szkoły Europe­jskiej” rywal­i­zowały szkoły pod­sta­wowe, gim­naz­jalne i pon­adg­im­naz­jalne. Jury brało pod uwagę liczbę pro­jek­tów europe­js­kich, w których placówki uczest­niczyły. Zwycięz­cami, oprócz SP5 Żary, zostały także: Zespół Eduka­cyjny Nr 6 /Gimnazjum nr 14 w Zielonej Górze (Pub­liczne Gim­nazjum w Przylepie) i Zespół Szkół Gas­tro­nom­icznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gor­zowie Wielkopol­skim. Nagrodzeni otrzy­mali cer­ty­fikaty, tablice infor­ma­cyjne oraz czeki w wysokości 10 tys. zł na przy­go­towanie „Lekcji oby­wa­tel­s­kich”.
Żarska „Piątka” uczestniczyła w 16 pro­jek­tach współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków uni­jnych, a jed­nym z nich był pro­jekt o nazwie „Ja tak żyję — jak żyjesz ty?”
    
 
1 2 3 4 5 6 ... 73

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.