• Temperatura 5oC
  • Ciśnienie 994.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Burmistrz Miasta Żary
informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. dyrektorzy żłobków rozpoczną nabór dzieci do żłobków publicznych na rok szkolny 2019/2020, tj:
  • Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Okrzei 13
  • Żłobka Miejskiego nr 3 ul. Broni Pancernej 10
Rodzice , opiekunowie prawni, inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem - ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia kompletnej i prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka ...” (do pobrania w placowce żłobka od 1 kwietnia 2019 r. lub na stronie internetowej Urzędu Miasta).
 
Karty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r.
 
Kartę zgłoszenia dziecka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku.
 
Do żłobka będą przyjmowane dzieci:
  • w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia,
  • zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami na terenie miasta Żary
 
Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2018/2019 zobowiązani są do potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka od 1 września 2019 r.
Potwierdzenie kontynuacji na formularzu „Deklaracja kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku - rok szkolny 2019/2020” należy złożyć u opiekuna grupy, do której dziecko uczęszcza w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2019 r.
 
Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka.
Imienna lista dzieci przyjętych do Żłobka  na rok szkolny 2019/2020 oraz lista rezerwowa (dzieci oczekujące na przyjęcie do żłobka) zostanie sporządzona i umieszczona na tablicy ogłoszeń żłobka w terminie do 30 maja br.
 
Rodzic/opiekun dziecka może złożyć do Dyrektora Żłobka odwołanie od postepowania rekrutacyjnego. Dyrektor rozpatruje odwołanie i w terminie 14 dni od daty jego złożenia przesyła rodzicom/opiekunom dziecka pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
kasy:   poniedziałek  8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.