FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

  • 13-01-2017

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia

„Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa...

Projekt „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.
 
Projekt „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” realizowany we współpracy z miastem partnerskim Weisswasser w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 od 1 października 2016 roku do 30 września 2018r.
Realizacja projektu przyczyni się do promowania zasobów historycznych, kulturowych oraz przyrodniczych Zielonego Lasu, Łuku mużakowa oraz moreny polodowcowej.
W ramach projektu powstaną przystanki turystyczne przy drogach wjazdowych do Żar i Weisswasser. W Żarach przystanki zlokalizowane zostaną przy ulicach: Piastowskiej, Zielonogórskiej, Żagańskiej, Serbskiej i Zgorzeleckiej.
Będą to miejsca w których kierowcy wjeżdżający do miasta otrzymają możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną obu miast, a także z walorami Zielonego Lasu i całego Łuku Mużakowa. Przystanki posłużą także jako miejsca do odpoczynku, zostaną wyposażone w stojak rowerowy, stół, ławki i kosz, a także tablice z dwujęzycznymi informacjami o obu miastach.
Ponadto w Żarach powstanie przystanek turystyczny z miejscem do odpoczynku zlokalizowany w sąsiedztwie Zielonego Lasu, znajdą się tam stojaki rowerowe, ławki, stoły, wiata ogniskowa, parking zostanie przystosowany zarówno dla samochodów osobowych, jak i autokarów, co umożliwi obsługę zorganizowanych wycieczek.
Ważnym elementem projektu będzie utworzenie punktu informacji turystycznej w Żarach oraz wyposażenie punktów IT w Żarach i Weisswasser. Wynagrodzenie pracowników punków informacji turystycznej w trakcie realizacji projektu zostanie sfinansowane ze środków UE.
W toku realizacji projektu podjęty zostanie także szereg drobnych zadań, m.in.: oznakowanie szlaków turystycznych w obu miastach, montaż tablic z informacją turystyczną na dworcu kolejowym w Żarach, zorganizowana zostanie konferencja popularyzująca wiedzę o budowie geologicznej moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz Łuku Mużakowa. Opracowane i wydane zostaną dwujęzycznej foldery, mapy, publikacje oraz strona internetowa promująca walory Zielonego Lasu, Łuku Mużakowa oraz moreny polodowcowej.
 
Całkowita wartość projektu: 529.688,10 Euro
Dofinansowanie: 450.234,88 Euro

4Galeria zdjęć: Przystanek turystyczny przy Zielonym Lesie

W ramach projektu „Zachowanie i promowanie walorów geologicznych Łuku Mużakowa i moreny polodowcowej Zielonego Lasu oraz zaktywizowanie współpracy miast Żary i Weißwasser” realizowane są kolejne działania. Zakończone zostały prace budowlane związane z budową przystanku turystycznego przy Zielonym Lesie w Żarach.
Rozpoczęły się prace  związane z budową przystanków turystycznych przy drogach wjazdowych do miasta: Żagańskiej, Zielonogórskiej i Serbskiej. Obecnie wykonywane są wykopy,  przygotowywane jest  podłoże oraz wykonywane są prace brukarskie.
Zamówione zostały meble i gablota wystawiennicza  na wyposażenie informacji turystycznej w Żarach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Przystanek turystyczny przy Zielonym Lesie – zakończone prace budowlane

4Galeria zdjęć: Przystanki turystyczne przy ulicach wjazdowych do miasta w budowie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Oznakowanie szlaków turystycznych - najwyższy punkt województwa lubuskiego

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Oznakowanie szlaków turystycznych - tablica z legendą o Zielonym Lesie

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Tablice informacyjne na dworcu kolejowym w Żarach

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Oznakowanie szlaków turystycznych - renowacja oznakowania turystycznego w Żarach

„Wspólne cechy krajobrazu Łuku Mużakowa oraz Wzniesień Żarskich – szansą rozwoju regionu”

4.06.2018 r. zorganizowana została konferencja pod nazwą: „Wspólne cechy krajobrazu Łuku Mużakowa oraz Wzniesień Żarskich – szansą rozwoju regionu”.
W ramach konferencji wygłoszone zostały wykłady:
1. Porównanie krajobrazu geologicznego oraz pogórniczego Łuku Mużakowa i Wzniesień Żarskich.
2. Walory przyrody ożywionej Zielonego Lasu.
3. Historia i tradycje górnictwa rejonu żarskiego.
4. Pałac Myśliwski w Zielonym Lesie.
5. Wykorzystanie turystyczne Zielonego Lasu.
6. Światowy Geopark Łuk Mużakowa UNESCO i jego relacje z sąsiednimi regionami.
Po zakończeniu wykładów uczestnicy konferencji udali się do Zielonego Lasu, gdzie wykładowcy w terenie omówili rzeźbę terenu ukształtowaną przez lodowiec oraz działalność górniczą.
         

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją