FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

 • 27-01-2017

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 stanowi  narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020.
RPO – Lubuskie 2020 jest programem dwufunduszowym, łączącym w sobie interwencję Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program realizuje cele województwa określone w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 z dnia 19 listopada 2012 roku, zgodnie z kluczowymi kierunkami rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Gmina Żary o statusie miejskim realizuje następujące projekty:
 
I. Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym
Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Potencjalni inwestorzy otrzymają możliwość natychmiastowej realizacji swoich inwestycji. Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych objętych projektem.
 
Charakterystyka projektu (załącznik 1)
 
II. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice
W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas walki z pożarami - lekki samochód ratowniczo-gaśniczego o DMC do 3,5T, wraz ze specjalistycznym sprzętem ochrony przed powodzią – motopompą pływającą. Ponadto zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt ratowniczy:
 1. zestaw do wyważania drzwi i cięcia w ograniczonej przestrzeni,
 2. zestaw łańcuchów,
 3. zestaw podpór do stabilizacji pojazdów.
W ramach projektu przewidziano także rozwój systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń - zakup i montaż syreny elektronicznej.
Charakterystyka projektu (załącznik 2)
 
III. Rewitalizacja zespołu parkowo - folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych
Projekt został ujęty w „Programie Rewitalizacji dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2016- 2022”
W ramach projektu realizowane będą dwa przedsięwzięcia:
 1. Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego przy Al. Jana Pawła II w Żarach – Etap II.
 2. Rewitalizacja budynku pofolwarcznego w Żarach.
Charakterystyka projektu (załącznik 3)
 
IV. Modernizacja energetyczna obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach
 
Projekt pn. Modernizacja energetyczna obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna,
Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01-08-0009/16-00
 
Całkowita wartość projektu: 647.007,73 PLN
Kwota dofinansowania: 527.686,81 PLN
 
Zakres projektu „Modernizacja energetyczna obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach” dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, która przeprowadzona zostanie z podziałem na 4 zadania:
 
1. Zadanie nr 1 - Prace przygotowawcze, określające zakres przedsięwzięcia i jego koszty, prowadzące do pozyskania środków zewnętrznych. na jego realizację:
 1. opracowanie audytu energetycznego,
 2. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
 3. ustalenie (oszacowanie) wartości projektu,
 4. opracowanie ekspertyzy występowania pomocy publicznej,
 5. opracowanie studium wykonalności.
2. Zadanie nr 2 - Dokumentacja projektowa, roboty budowlane i instalacyjne: przedsięwzięcie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje nw. działania związane z głęboką modernizacja energetyczną obiektu:
 1. opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjnych,
 2. ocieplenie ścian zewnętrznych,
 3. ocieplenie dachu,
 4. wymiana stolarki zewnętrznej - okna,
 5. wymiana stolarki zewnętrznej - drzwi,
 6. modernizacja źródła ciepła (kotłownia),
 7. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
 8. wymiana oświetlenia,
 9. montaż instalacji fotowoltaicznej,
 10. wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami z blachy ocynkowanej (wydatek niekwalifikowalny),
3. Zadanie nr 3 - Zarządzanie projektem, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
4. Zadanie nr 4 - Promocja projektu.
 
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (obiektu Miejskiego przedszkola nr 10) w Gminie  Żary o statusie miejskim.
 
Cel główny pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych na poziomie oddziaływań projektu:
 1. Wytwarzanie energii z OZE,
 2. Uzyskanie ekonomicznego systemu ogrzewania,
 3. Ograniczenie w znaczącym stopniu „niskiej emisji”,
 4. obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem budynku
 5. Poprawa stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Żary o statusie miejskim,
 6. Poprawa zdrowia mieszkańców gminy,
 7. Zwiększenie atrakcyjności obiektów użyteczności publicznej dzięki renowacji budynku przedszkola,
 8. Uzyskanie komfortowych warunków do nauczania.
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do podniesienia standardów ekologicznych  oraz  dalszej  poprawy  stanu  środowiska  przyrodniczego,  a osiągnięty efekt ekologiczny będzie miał wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców.
 
Termin realizacji projektu: 2016 - 2017
 
Wskaźniki rezultatu projektu:
 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 32,17 MgCO2/rok
 2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) - 184 285,64 kWh/rok
 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 8,833 MWhe/rok
 4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 12,986 MWh/rok
 5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 495,38 GJ/rok
 6. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 495,38 GJ/rok
 
Wskaźniki produktu projektu:
 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,01 MWe
 3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 764,1 m2
 5. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
V. Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF
 
Projekt pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach,
Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.03.01-08-0009/16-00 z dnia 01 sierpnia 2017 r.
 
Koszty projektu:
 
Projekt ogółem
Koszty ogółem
Dofinansowanie
Udział własny
5 625 169,21 PLN
3 059 412,22 PLN
2 565 756,99 PLN
 
 
Projekt polega na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Projekt umożliwia zbieranie informacji o pojazdach transportu publicznego, przetwarzanie i dystrybucję informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.
Projekt obejmuje także wykonanie, dostawę i montaż na terenie ŻŻOF w lokalizacjach wskazanych przez Beneficjenta elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej w tym: 18 tablic informacyjnych LED.
Informacja dla pasażerów będzie zawierać:
 •  informacje o rozkładzie jazdy,
 •  najbliższe odjazdy w czasie rzeczywistym,
 •  wiadomości i ogłoszenia.
W ramach projektu będą realizowane także zadania polegające na:
- montażu wiat komunikacyjnych – 80 szt. i wiat rowerowych – 30 szt.,
- budowa Centrum Przesiadkowego w Żarach
 
Cele projektu:
 • ograniczenie intensywności ruchu drogowego,
 •  poprawa jakości usług i atrakcyjności komunikacji publicznej,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 •  zwiększenie różnorodności form transportu publicznego,
 •  lepsza integracja środków transportu.
Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie działań promocyjnej projektu.
Na zakres kampanii promocyjnej składają się:
 • zaprojektowanie i druk mapy obszaru Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • montaż tablic pamiątkowych,
 • przygotowanie fotorelacji z realizowanego projektu,
 • przygotowanie spotów reklamowych i wideorelacji dot. przebiegu realizacji projektu. 
Okres realizacji: od III kw. 2017 r. do II kw. 2018 r .
Projekt realizowany w ramach Kontraktu Lubuskiego.
Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań.
Grupy docelowe: mieszkańcy gmin ŻŻOF.
Produkt:  licz. wybudowanych obiektów „Bike§Ride” – 33 szt., licz. stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach  „Bike§Ride” – 207 szt., licz. Wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt., licz. Zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
Rezultat: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 413,59 ton równoważnika CO2/rok, wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 2 EPC
 
Projekt jest kluczowy dla ochrony środowiska            
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją