INFORMACJE

  • 22-08-2017

Wyprawka szkolna 2017

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 115/2017 z dnia 26.07.2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - ,,Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.07.2017 r. sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1457) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
- klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
- klasy I branżowej szkoły I stopnia,
- liceum ogólnokształcącego,
- technikum,
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 
   Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną).
   Uczniom, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy II i III szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, nie przysługuje dofinansowanie do zakupu materiałów edukacyjnych.
   Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się bezpośrednio do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018, w terminie do dnia 11.09.2017 r.
Druki wniosków można pobrać w sekretariatach szkół oraz ze strony internetowej: www.zary.pl w zakładce Oświata – Informacje.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zwrot kosztów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w przytoczonym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. Według założeń tegorocznego programu nastąpi to najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.
 
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych jest:
• faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub,
• rachunek lub,
• paragon lub,
• oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2).
W przypadku zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu, zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018, wykaz zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki