News box

  • 13-11-2017

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla SWISS KRONO

   Wydana została pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu rozdzielenia, podczyszczenia i przesyłu wód przemysłowych na terenie zakładu SWISS KRONO sp. z o.o. w Żarach.
   W przedmiotowej decyzji firma nie miała obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, ponieważ Karta informacyjna przedsięwzięcia została opracowana tak szczegółowo, że raport nie był konieczny do określenia możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
   Ponadto brak konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyraziły: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach.
   Jednocześnie informujemy, iż przedsięwzięcie polegające na budowie układu rozdzielenia i przesyłu ścieków przemysłowych z rejonu fabryki kleju (odsoliny z wież chłodzących) oraz ze stacji uzdatnia wody pozwoli na odłączenie istniejącego odpływu ścieków przemysłowych z tych regionów do kanalizacji deszczowej. Ścieki te będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i wykorzystywane do celów technologicznych na terenie zakładu. Ich nadmiar, po oczyszczeniu, będzie odprowadzany do odbiornika rowu Si6 – po otrzymaniu stosownych pozwoleń. Należy zauważyć że ścieki z wież chłodzących charakteryzują się znacznie niższymi parametrami od najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Natomiast wszystkie ścieki przemysłowe z terenu suszarń, po oczyszczeniu zostaną w całości wykorzystane do procesów technologicznych zakładu. Ścieki te nie będą odprowadzane do rowu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki