News box

  • 05-03-2018

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH

Burmistrz Miasta Żary ogłasza
nabór dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
 
Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia kompletnej i prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w placówce żłobka od 3 kwietnia 2018 r.).
Karty wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty potwierdzające zatrudnienie, samotne wychowywanie dziecka, i inne sytuacje zaznaczone w Karcie zgłoszenia) należy złożyć  u dyrektora żłobka w terminie od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.
 
Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku.
 
Do żłobka będą przyjmowane dzieci:
  • w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia,
  • zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie miasta Żary (weryfikacja zamieszkania będzie prowadzona m.in. w oparciu o zameldowanie, umowy najmu lokalu, podatki i daniny publiczne płacone na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim),
 
Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2017/2018 zobowiązani są do aktualizacji danych i potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka od 1 września 2018 r.
Aktualizację danych i potwierdzenie kontynuacji na formularzu „Deklaracja kontynuacji” należy złożyć u opiekuna grupy, do której dziecko uczęszcza  w terminie od 3 kwietnia do 13 kwietnia 2018 r.
 
Na podstawie złożonych kart i deklaracji komisje kwalifikacyjne powołane przez dyrektorów placówek sporządzą listy dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2018 r. oraz listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.
Obie listy w terminie do 19 maja b.r. zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń właściwego żłobka.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki