Jakość powietrza w Żarach

  • 06-04-2017

Apel Rady Miejskiej w Żarach w sprawie działań antysmogowych

APEL
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
 
z dnia 31 marca 2017 r.
 
w sprawie wprowadzenia działań służących przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza spowodowanego niską emisją i podjęcie niezwłocznych prac mających na celu przyjęcie na podstawie art. 96 ustawy - Prawo ochrony środowiska uchwały antysmogowej dla Województwa Lubuskiego 
 
1. Rada Miejska w Żarach uznaje, że jednym z najpilniejszych problemów do rozwiązania jest problem niskiej emisji i utrzymującego się smogu, które zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. Jedną z najważniejszych przyczyn zanieczyszczeń powietrza jest niska emisja pochodząca ze spalania w lokalnych kotłowniach węglowych i domowych piecach grzewczych. Zanieczyszczenie powietrza zwłaszcza ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego PM-10 i PM-2,5 to problem, który musi zostać rozwiązany bardzo pilnie. Wspólnie, ponad wszelkimi podziałami. Zła jakość powietrza to zła jakość życia i zdrowia.
Rada Miejska w Żarach dostrzegając narastający problem związany z zanieczyszczeniem powietrza zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego i wynikające z tego zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców Żar uważa, że koniecznym jest podjęcie pilnych prac nad przyjęciem przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały antysmogowej dla Województwa Lubuskiego i dlatego mając na względzie liczny głos mieszkańców Żar wyrażony w złożonych podpisach pod petycją złożoną do władz Miasta Żary w dniu 09.02.2017 r. przez Fundację Rozwoju Ekologicznego i Ochrony Środowiska „EKO-LUBUSZ” Lubuski Alarm Smogowy, w której wyrażono szerokie poparcie społeczne dla tej inicjatywy, apeluje do Sejmiku Wojewódzkiego o podjęcie działań mających na celu przyjęcie uchwały antysmogowej dla Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska w Żarach uważa, że prace nad ww. uchwałą będzie doskonałą okazją do konsultacji wymiany poglądów i stanowisk pomiędzy wszystkimi gminami i powiatami województwa Lubuskiego oraz osób i organizacji pozarządowych dla których ochrona środowiska i problem zanieczyszczonego powietrza leżą na sercu.
Problem niskiej emisji i smogu utrzymującego się na terytorium Polski wymaga zaangażowania wszystkich osób, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz władz centralnych bez względu na różnice polityczne. Smog i niska emisja nie zna granic i dotyczy wszystkich bez względu na dzielące nas różnice polityczne, czy też światopoglądowe.
My radni uważamy, że podjecie prac nad taką uchwałą jest pilną potrzebą, a że jest to możliwe i konieczne pokazały władze województwa małopolskiego, które jako pierwsze w Polsce przyjęły uchwałę nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Rada Miejska w Żarach apeluje do władz Województwa Lubuskiego o niezwłoczne uchwalenie uchwały antysmogowej na podstawie art. 96 ustawy - Prawo ochrony środowiska, która będzie istotnym elementem wspierającym samorządy lokalne w walce o czyste powietrze.
2. Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz opublikowanie na stronie internetowej Miasta Żary.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarach do przesłania apelu Marszałkowi Województwa Lubuskiego.
 
Przewodniczący Rady
Marian Popławski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją