Materiały prasowe

  • 16-02-2016

Informacja dotycząca zmian w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2016r.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od dnia  1 stycznia 2016 Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żarach od 1 stycznia 2016 r. przyjmuje wnioski o przyznanie świadczeń rodzicielskich.
Przysługują one osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są:  bezrobotni, studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych, nieobjętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o to świadczenie.
Świadczenie będzie przysługiwało przez okres od 52 do 71 tygodni ( w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie).
Przy ustalaniu prawa do tego świadczenia nie uwzględnia się dochodu.
Świadczenie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego może złożyć:
  • matka lub ojciec dziecka;
  • opiekun faktyczny dziecka;
  • rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
O świadczenie rodzicielskie mogą ubiegać się również rodzice  dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. W takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie jednego porodu) pod warunkiem  złożenia wniosku w terminie do 31.03.2016 r. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, nie później jednak niż w okresie od 52 do 71 tygodnia życia dziecka, prawo do świadczenia rodzicielskiego będzie ustalane od miesiąca, w którym wpłynie wniosek.
 
Również od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia progu dochodowego. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych.
Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Do 31 grudnia 2015 r. rodzina, która przekroczyła próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych.
Obecnie łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1,00 zł wraz z przekroczeniem o 1,00 zł kryterium dochodowego.
Świadczenia będą wypłacane, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie wyższa niż 20,00 zł. Zmiany obejmą również rodziny, które do dnia  31 grudnia 2015 r. nie miały prawa do świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia progu dochodowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją