• Temperatura 16oC
 • Ciśnienie 1007.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 stanowi  narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020.
RPO – Lubuskie 2020 jest programem dwufunduszowym, łączącym w sobie interwencję Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program realizuje cele województwa określone w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 z dnia 19 listopada 2012 roku, zgodnie z kluczowymi kierunkami rozwoju regionu, poprzez wdrażanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Gmina Żary o statusie miejskim realizuje następujące projekty:
 
I. Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym
Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym. Potencjalni inwestorzy otrzymają możliwość natychmiastowej realizacji swoich inwestycji. Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych objętych projektem.
 
Charakterystyka projektu (załącznik 1)
 
 
 
II. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Żary-Kunice
W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas walki z pożarami - lekki samochód ratowniczo-gaśniczego o DMC do 3,5T, wraz ze specjalistycznym sprzętem ochrony przed powodzią – motopompą pływającą. Ponadto zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt ratowniczy:
 1. zestaw do wyważania drzwi i cięcia w ograniczonej przestrzeni,
 2. zestaw łańcuchów,
 3. zestaw podpór do stabilizacji pojazdów.
W ramach projektu przewidziano także rozwój systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń - zakup i montaż syreny elektronicznej.
Charakterystyka projektu (załącznik 2)
 
III. Rewitalizacja zespołu parkowo - folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem Centrum Usług Społecznych
Projekt został ujęty w „Programie Rewitalizacji dla Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2016- 2022”
W ramach projektu realizowane będą dwa przedsięwzięcia:
 1. Rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego przy Al. Jana Pawła II w Żarach – Etap II.
 2. Rewitalizacja budynku pofolwarcznego w Żarach.
Charakterystyka projektu (załącznik 3)
 
IV. Modernizacja energetyczna obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach
 
Projekt pn. Modernizacja energetyczna obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna,
Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01-08-0009/16-00
 
Całkowita wartość projektu: 647.007,73 PLN
Kwota dofinansowania: 527.686,81 PLN
 
Zakres projektu „Modernizacja energetyczna obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 w Żarach” dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, która przeprowadzona zostanie z podziałem na 4 zadania:
 
1. Zadanie nr 1 - Prace przygotowawcze, określające zakres przedsięwzięcia i jego koszty, prowadzące do pozyskania środków zewnętrznych. na jego realizację:
 1. opracowanie audytu energetycznego,
 2. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
 3. ustalenie (oszacowanie) wartości projektu,
 4. opracowanie ekspertyzy występowania pomocy publicznej,
 5. opracowanie studium wykonalności.
2. Zadanie nr 2 - Dokumentacja projektowa, roboty budowlane i instalacyjne: przedsięwzięcie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje nw. działania związane z głęboką modernizacja energetyczną obiektu:
 1. opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów administracyjnych,
 2. ocieplenie ścian zewnętrznych,
 3. ocieplenie dachu,
 4. wymiana stolarki zewnętrznej - okna,
 5. wymiana stolarki zewnętrznej - drzwi,
 6. modernizacja źródła ciepła (kotłownia),
 7. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
 8. wymiana oświetlenia,
 9. montaż instalacji fotowoltaicznej,
 10. wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami z blachy ocynkowanej (wydatek niekwalifikowalny),
3. Zadanie nr 3 - Zarządzanie projektem, poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi,
4. Zadanie nr 4 - Promocja projektu.
 
Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (obiektu Miejskiego przedszkola nr 10) w Gminie  Żary o statusie miejskim.
 
Cel główny pozwoli na osiągnięcie następujących celów szczegółowych na poziomie oddziaływań projektu:
 1. Wytwarzanie energii z OZE,
 2. Uzyskanie ekonomicznego systemu ogrzewania,
 3. Ograniczenie w znaczącym stopniu „niskiej emisji”,
 4. obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymaniem budynku
 5. Poprawa stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Żary o statusie miejskim,
 6. Poprawa zdrowia mieszkańców gminy,
 7. Zwiększenie atrakcyjności obiektów użyteczności publicznej dzięki renowacji budynku przedszkola,
 8. Uzyskanie komfortowych warunków do nauczania.
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do podniesienia standardów ekologicznych  oraz  dalszej  poprawy  stanu  środowiska  przyrodniczego,  a osiągnięty efekt ekologiczny będzie miał wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców.
 
Termin realizacji projektu: 2016 - 2017
 
Wskaźniki rezultatu projektu:
 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 32,17 MgCO2/rok
 2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) - 184 285,64 kWh/rok
 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 8,833 MWhe/rok
 4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 12,986 MWh/rok
 5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 495,38 GJ/rok
 6. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów - 495,38 GJ/rok
 
Wskaźniki produktu projektu:
 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,01 MWe
 3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
 4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 764,1 m2
 5. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
V. Kompleksowy program komunikacji w ŻŻOF
 
Projekt pn. Kompleksowy program komunikacji w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie: 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach,
Poddziałanie 3.3.1 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.03.01-08-0009/16-00 z dnia 01 sierpnia 2017 r.
 
Koszty projektu:
 
Projekt ogółem
Koszty ogółem
Dofinansowanie
Udział własny
5 625 169,21 PLN
3 059 412,22 PLN
2 565 756,99 PLN
 
 
Projekt polega na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu systemu informacji pasażerskiej oraz zarządzania flotą pojazdów transportu publicznego funkcjonującego na terenie Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Projekt umożliwia zbieranie informacji o pojazdach transportu publicznego, przetwarzanie i dystrybucję informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.
Projekt obejmuje także wykonanie, dostawę i montaż na terenie ŻŻOF w lokalizacjach wskazanych przez Beneficjenta elementów systemu dynamicznej informacji przystankowej w tym: 18 tablic informacyjnych LED.
Informacja dla pasażerów będzie zawierać:
 •  informacje o rozkładzie jazdy,
 •  najbliższe odjazdy w czasie rzeczywistym,
 •  wiadomości i ogłoszenia.
W ramach projektu będą realizowane także zadania polegające na:
- montażu wiat komunikacyjnych – 80 szt. i wiat rowerowych – 30 szt.,
- budowa Centrum Przesiadkowego w Żarach
 
Cele projektu:
 • ograniczenie intensywności ruchu drogowego,
 •  poprawa jakości usług i atrakcyjności komunikacji publicznej,
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 •  zwiększenie różnorodności form transportu publicznego,
 •  lepsza integracja środków transportu.
Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie działań promocyjnej projektu.
Na zakres kampanii promocyjnej składają się:
 • zaprojektowanie i druk mapy obszaru Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • montaż tablic pamiątkowych,
 • przygotowanie fotorelacji z realizowanego projektu,
 • przygotowanie spotów reklamowych i wideorelacji dot. przebiegu realizacji projektu. 
Okres realizacji: od III kw. 2017 r. do II kw. 2018 r .
Projekt realizowany w ramach Kontraktu Lubuskiego.
Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Żary, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żagań.
Grupy docelowe: mieszkańcy gmin ŻŻOF.
Produkt:  licz. wybudowanych obiektów „Bike§Ride” – 33 szt., licz. stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach  „Bike§Ride” – 207 szt., licz. Wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt., licz. Zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.
Rezultat: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 413,59 ton równoważnika CO2/rok, wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 2 EPC
 
Projekt jest kluczowy dla ochrony środowiska
 
VI. Projekt pn.  „Udostępnienie zasobów przyrodniczych i rekreacyjnych w Żarach”
 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa:  4.  Środowisko i kultura
Działanie: 4.5  Kapitał przyrodniczy regionu
Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.04.05.01-08-0003/17-00
Całkowita wartość projektu:  2.138.629,17 PLN
Kwota dofinansowania:   856.647,21 PLN
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Iłowa, Gminą Łęknica, Gminą Żary oraz Uniwersytetem Zielonogórskim.
 
Główna osią projektu jest zagospodarowanie w celu ochrony przyrody oraz racjonalne udostępnienie jako miejsca rekreacji terenu parku w rejonie ul. Czerwonego Krzyża i Paderewskiego w Żarach. Projekt jako całość ukierunkowany jest na zagospodarowanie zaniedbanego obszaru zielonego, charakteryzującego się wysoką bioróżnorodnością tak, aby pełnił on rolę miejsca atrakcyjnego zarówno pod względem przyrodniczym jak i rekreacyjnym. W ten sposób połączone zostaną w nim funkcje ochrony przyrody (zachowanie biologicznej różnorodności obszaru) oraz funkcje rekreacyjne dla mieszkańców, uzyskane dzięki uporządkowaniu terenu.
 
Zakres  przedsięwzięcia:
W zakresie rekreacji i innych funkcjonalności dotyczących odwiedzających, projekt przewiduje szereg rozwiązań, które (zgodnie z Koncepcją przyrodniczą projektu) będą (podobnie jak ścieżka edukacyjna) systematyzowały ruch odwiedzających w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony siedlisk i gatunków:
 • Parking: 11 miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego łączącego ul. Czerwonego Krzyża z parkiem.
 • Plac zabaw dla dzieci starszych: ogrodzone miejsce zabaw o nawierzchni z piasku dla starszych użytkowników wyposażone w bezobsługową ściankę wspinaczkową oraz urządzenie sprawnościowe i zestaw zabawowy.
 • Plac zabaw dla dzieci młodszych: ogrodzony plac zabaw o nawierzchni EPDM wyposażony w huśtawki wahadłowe i wagowe, zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, karuzelę oraz bujak.
 • Zielone tunele: w pobliżu placu zabaw przewidziano wykonanie tuneli porośniętych roślinnością pnącą.
 • Pump track: w zachodniej części terenu zlokalizowano tor do jazdy na rowerze o kształcie zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które umożliwiają jazdę bez pedałowania. Jest to tor kompozytowy, złożony z modułowych elementów.
 • Strefa cicha: w południowej części terenu umieszczono strefę wypoczynku złożoną z alejek spacerowych, wyposażoną w altanę o konstrukcji drewnianej (47 m2), stoły do gry w szachy oraz elementy małej architektury. W tej części przewidziano również strefę gier dawnych (np. chińczyk terenowy, klasy).
 • Tor rolkowy: w pobliżu pump tracka znajdzie się tor do jazdy na rolkach o nawierzchni asfaltowej i całkowitej długości 160 m.
 • Street workout park: we wschodniej części terenu zlokalizowana urządzenie złożone z drążków, drabinek i podestów służące do ćwiczeń i uprawiania parkouru. Pod obiektem przewidziano nawierzchnię z piasku.
 • Siłownia zewnętrzna: Obok street workout parku zlokalizowano ogrodzoną strefę o nawierzchni żwirowej wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń.
 • Tor do gry w boule: W projekcie przewidziano tor do gry w boule o nawierzchni żwirowej.
Przewidziano również prace w zakresie zieleni, oświetlenie terenu oraz instalację monitoringu wraz z odpowiednią instalacją elektryczną. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja opadowa w celu odwodnienia tworzonych miejsc postojowych.
 
Cel przedsięwzięcia:  
Jako cel główny przedsięwzięcia, znajdujący się na poziomie produktu, zdefiniowano uporządkowanie terenu w rejonie ulic Czerwonego Krzyża i Paderewskiego w Żarach. Na to uporządkowanie składać się będzie szereg elementów, które przyczyniać się będą do realizacji dalszych celów, określonych na poziomie rezultatu. Są to:
 • utworzenie ścieżki dydaktycznej,
 • utworzenie parkingu dla odwiedzających,
 • utworzenie instalacji monitoringu,
 • oświetlenie terenu,
 • utworzenie infrastruktury rekreacyjnej,
 • utworzenie infrastruktury ochrony środowiska (odtwarzającej siedliska).
Realizacja celu głównego przełoży się na realizację następujących celów na poziomie rezultatu:
 • wykorzystanie parku do pełnienia funkcji edukacyjnych - głównie poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej,
 • wzmocnienie funkcji siedliskowej parku - poprzez utworzenie infrastruktury ochrony środowiska (przede wszystkim wywieszenie budek lęgowych, choć pielęgnacja istniejącej roślinności i nowe nasadzenia również mają znaczenie, podobnie jak instalacja monitoringu, która ma ograniczać nieodpowiednie korzystanie z parku, w tym akty wandalizmu),
 • udostępnienie parku jako miejsca rekreacji - przez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej, parkingu dla odwiedzających, oświetlenie terenu,
 • uporządkowanie ruchu odwiedzających będzie miało swoją genezę nie tylko w utworzeniu infrastruktury rekreacyjnej, lecz również w niektórych innych elementach infrastrukturalnych (oświetlenie, monitoring, wytyczenie alejek, utworzenie ścieżki dydaktycznej) - suma tych elementów sprawi bowiem, iż ruch odwiedzających zostanie skanalizowany w określonych kierunkach tak, aby nie zakłócał nadmiernie siedlisk ptaków i nietoperzy,
Uporządkowanie ruchu odwiedzających razem ze wzmocnieniem (odtworzeniem) siedlisk przyczyni się do lepszej ochrony przyrody, tj. gatunków ptaków i nietoperzy bytujących w parku i mieście. Natomiast udostępnienie parku mieszkańcom jako miejsca rekreacji oznaczało będzie zwiększenie ilości terenów rekreacyjnych w Żarach.
 
Termin realizacji projektu:  2016 - 2018
 
Wskaźniki produktu:
Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych : 1 szt.
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony : 3,37 ha
 
Wskaźniki rezultatu:
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy: 1  
 
Wskaźniki specyficzne dla programu, wskaźniki kluczowe, wskaźniki rezultatu:
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy:  1
 • Powierzchnia obszarów objętych projektem, na których przeprowadzono działania wspierające kapitał przyrodniczy/ zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej : 3,37 ha
 
VII. Projekt pn. „Żarski Park Kultury i Nauki - przebudowa z rozbudową  instytucji kultury w Żarach” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
Oś Priorytetowa 4  „Środowisko i kultura”
Działanie: 4.4  „ Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego”
Poddziałanie 4.4.1 „Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego– projekty realizowane poza formułą ZIT ”.
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.04.04.01-08-0016/16-00  z dnia 5 września 2017 r.
 
Całkowita wartość projektu: 2 176 303,89 PLN
Kwota dofinansowania: 1 849 858,23 PLN
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Żarskim Domem Kultury.
 
Przedmiotem projektu jest modernizacja, rozbudowa i przebudowa 3 instytucji kultury wraz z przyległym terenem, w tym dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.
 
1. Renowacja, konserwacja i wyposażenie zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach wraz z wyposażeniem obiektu związanych z utworzeniem multimedialnej pracowni 3D.
Projekt obejmuje wykonanie renowacji i konserwacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej. Budynek biblioteki to zabytkowa willa fabrykancka z końca XIX wieku. Jest to jeden z piękniejszych obiektów zabytkowych w mieście. Bogaty w detale architektoniczne, zdobienia i sztukaterie. Inwestycja ma na celu, poprzez wykonanie renowacji i konserwacji budynku, przywrócenie budynkowi walorów historycznych spełniających wytyczne konserwatorskie oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu.
 
Zakres prac budowlanych obejmuje:
 1. Renowację, Konserwację i wyposażenie zabytkowego Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach:
 • Naprawa tynków i malowanie elewacji,
 • Uzupełnienie i naprawa elementów dekoracyjnych,
 • Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,
 • Remont zadaszenia wejścia północnego i pochwyt schodowy,
 • Renowacja ogrodzenia- słupki, brama wjazdowa i bramka,
 • Renowacja ogrodzenia – ul. Wrocławska i ul. Ogrodowa,
 • Dokumentacja techniczna,
 • Wyposażenie obiektu związane z utworzeniem multimedialnej pracowni 3D
 
b) Rewitalizację i zagospodarowanie terenu przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej:
 • Elementy małej architektury ( ławki i kosze na smieci),
 • Urządzenia ścieżki edukacyjnej,
 • Renowacja ogrodzenia przy ul. Podwale,
 • Budowa nowego oświetlenia,
 • Oświetlenie,
 • Monitoring,
 • Instalacja kablowa wraz z szafką – oświetlenie i monitoring,
 • Dokumentacja techniczna
2) Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy Żarskim Domu Kultury oraz utworzenie
 e-Galerii
 • Elementy małej architektury
 • Urządzenia ścieżki edukacyjnej
 • Oświetlenie
 • Monitoring
 • Przebudowa sceny
 • oświetlenie sceny
 • utworzenie e-galerii
 1. Rozbudowa Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach:
 • Budowa ścieżki historycznej
 • Budowa wiaty
 • Budowa ścieżki historycznej
 • Infokioski
 • Wyposażenie do realizacji zajęć historycznych
 
Główne cele:
Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób, korzystających z dóbr dziedzictwa  kulturalnego w instytucjach kultury Gminy Żary o statusie miejskim.
 
Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:
 • Zwiększenie dostępności do  kultury i dóbr dziedzictwa Kulturowego w Gminie Żary o statusie miejskim, poprzez uruchomienie nowych produktów w zakresie oferty kulturalnej
 • Poprawa jakości funkcji edukacyjnej, realizowanej w obrębie instytucji kultury Gminy  Żary o statusie miejskim poprzez uruchomienie ścieżki edukacyjnej i historycznej w ramach działalności instytucji kultury
 • Poprawa jakości oferty usług turystycznych, w oparciu o kulturę i dziedzictwo kulturowe w Gminie Żary o statusie miejskim poprzez uruchomienie nowych produktów atrakcyjnych turystycznie
 • Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Żary o statusie miejskim poprzez inwestycje w 3 instytucjach kultury.
Realizacja projektu umożliwi rewitalizację zdegradowanej przestrzeni, w tym Parku Kultury i Nauki, jak również obiektów zabytkowych- budynku Muzeum i Biblioteki, co wpłynie na poprawę jakości infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. Przyczynią się również do znacznie lepszego wykorzystania  dostępności do kultury i dóbr dziedzictwa Kulturowego w Gminie Żary  o statusie miejskim. Przyczynią się również do znacznie lepszego wykorzystania dostępnej infrastruktury na potrzeby jakości funkcji edukacyjnej. Będzie ona realizowana dzięki uruchomieniu ścieżki edukacyjnej i historycznej w ramach działalności żarskich instytucji kultury.
Termin realizacji projektu:  2016  - 2018 r.
 
Wskaźniki  projektu:
 • Liczba obiektów kultury objętych wsparciem: 3 szt.
 • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 szt.
 Wskaźniki rezultatu:
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne :  10 250 os.
 • Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem/rok  : 15 250 os.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach ( innych niż przedsiębiorstwa) : 1
 
Wskaźniki specyficzne dla programu, wskaźniki kluczowe:
Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji - wartość docelowa 0,16 %
 
VIII. Projekt pn. ” Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa:  9.  Infrastruktura społeczna
Działanie: 9.3.  Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
Poddziałanie 9.3.1.  Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekty realizowane poza formułą ZIT  
Projekt jest realizowany przez Gminę Iłowa w partnerstwie z Gminą Żary o statusie miejskim, Powiatem Żagańskim oraz Nadleśnictwem Żagań.
 
 
Rozbudowa i remont szkoły w Iłowej
W maju 2018 rozpoczęła się realizacja projektu „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej”.
W ramach tego zadania planuje się wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia. Planowane są roboty budowlane w zakresie infrastruktury oświatowej i doposażenie pracowni dydaktycznych.
Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej  zakłada m.in. zmianę układu funkcjonalnego poprzez przeprojektowanie ścian działowych pomieszczeń, dobudowę sal dydaktycznych, pracowni oraz klatki schodowej. Budynek powiększony zostanie o 6 sal dydaktycznych w tym pracowanie: matematyczna, informatyczna –TIK i przyrodnicza.
Założono również modernizację istniejących sal lekcyjnych. Dzięki realizacji inwestycji  infrastruktura edukacyjna będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji prac budowlanych zaplanowano również termomodernizację budynku. Przewidziano także zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiającego podwyższenie jakości prowadzonych zajęć, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych. Planuje się dostawę wyposażenia pracowni: – matematycznej, – przyrodniczej, – informatycznej (TIK).  Kwota dofinansowania unijnego wynosi 2,34 mln zł.
Partnerami w zakresie realizacji projektu są Gmina Żary o statusie miejskim, Powiat Żagański oraz Nadleśnictwo Żagań.
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
Szkoła oddana do użytku
   25 lutego br. nastąpił końcowy odbiór robót budowlanych w Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. 
   Realizację inwestycji rozpoczęto w kwietniu 2018 roku. Generalnym wykonawcą przebudowy szkoły w Iłowej było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „PRO-Q” Piotr Handzlik z Konina Żagańskiego
   Projekt rozbudowy budynku szkoły w Iłowej zakładał m.in. zmianę układu funkcjonalnego poprzez przeprojektowanie ścian działowych pomieszczeń, dobudowę sal dydaktycznych, pracowni oraz klatki schodowej. Budynek powiększony został o 6 sal lekcyjnych, w tym pracowanie: matematyczną, informatyczną, przyrodniczą, chemiczną i dwie sale dydaktyczne, klatkę schodową, sanitariaty na parterze i piętrze budynku.
   W ramach zadania wybudowano także instalację elektryczną w pracowni informatycznej. Nad całym budynkiem wykonano dach dwuspadowy pokryty blachodachówką. W projekcie przewidziano również termomodernizację budynku. Koszt robót budowlanych wyniósł 3 miliony 400 tys. złotych.
   Partnerami w zakresie realizacji projektu jest Gmina Żary o statusie miejskim, Powiat Żagański oraz Nadleśnictwo Żagań.
   Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura społeczna , Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 
IX. Projekt pn. „Modernizacja energetyczna obiektu Gimnazjum nr 3 w Żarach” (aktualnie Szkoły Podstawowej nr 5)  dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna,
Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01-08-0031/18-00
 
Całkowita wartość projektu: 1.944.672,52 PLN
Kwota dofinansowania: 1.252.757,93 PLN
 
Zasadnicze elementy prac budowlanych objętych projektem: Modernizacja energetyczna obiektu Gimnazjum nr 3 w Żarach (aktualnie Szkoły Podstawowej nr 5) dotyczą w szczególności:
1) docieplenie podłogi przy gruncie, ścian zewnętrznych i dachów,
2) wymianę drzwi zewnętrznych (wraz z montażem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła),
3) zmianę źródła ciepła w budynku poprzez jego podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonanie zarządzanego węzła ciepłowniczego w budynku z możliwością sterowania z systemu BMS,
4) montaż powietrznej pompy ciepła współpracującej z węzłem cieplnym,
5) wymianę oświetlenia indukcyjnego (świetlówki) oraz oświetlenia żarowego na oświetlenie typu LED wraz ze współpracującą instalacją PV,
6) montaż automatyki do sterowania systemem c.o. i oświetleniem z wykorzystaniem TIK,
7) wykonanie układu wentylacji mechanicznej opartego o jednostkę wentylacyjną z odzyskiem ciepła,
8) montaż instalacji fotowoltaicznej,
9) montaż systemu pomiarowo-sterującego BMS.
10) wymiana rynien i rur spustowych,
11) wymiana instalacji odgromowej,
12) odtworzenie istniejącej opaski wokół budynku,
13) przebudowa schodów zewnętrznych,
14) demontaż istniejącej instalacji monitoringu.
 
Termin realizacji projektu: 2016 - 2020
X. Projekt „Modernizacja energetyczna obiektu Ratusza w Żarach”
 
dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna,
Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01-08-0008/18-00
 
Całkowita wartość projektu: 1 450 871,34 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych:1 364 851,94 PLN
Kwota dofinansowania: 1 160 124,11 PLN , co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych PLN
Wkład własny: 204 727,79 PLN
 
 
XI. Projekt „Modernizacja energetyczna obiektu pływalni miejskiej Wodnik przy ul. Telemanna 1 w Żarach”
dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna,
Poddziałanie 3.2.1 - Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.01-08-0008/18-00
 
Całkowita wartość projektu: 2 395 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 318 866,26 PLN
Kwota dofinansowania: 1 971 036,30 PLN , co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych PLN
Wkład własny: 347 829,96 PLN
 
 
XII. Projekt „Żary, zadbajmy o czyste powietrze!”
dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna,
Działanie 3.2 – Efektywność energetyczna,
Poddziałanie 3.2.5 - Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
 
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.03.02.05-08-0004/19-00
 
Całkowita wartość projektu: 2 014 125,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 999 365,00 PLN
Kwota dofinansowania: 999 682,50 PLN, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych PLN
Wkład własny: 999 682,50 PLN
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.