• Temperatura 3oC
 • Ciśnienie 980.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020

Projekt pn. Bez granic – część 1/ Grenzenlos – Teil 1 dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020

Projekt pn. Bez granic – część 1/ Grenzenlos – Teil 1 dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020
 
 
Numer wniosku: 85012301
 
Celem projektu jest osiągnięcie krótszych czasów transgranicznych przejazdów poprzez lepsze skomunikowanie węzłów drugo - i trzeciorzędnych tj. Żar, Forst (Lausitz), Brodów
i Lubska z infrastrukturą TEN-T.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksową poprawę jakości i stanu technicznego istotnych dla pogranicza dróg zlokalizowanych w południowej Brandenburgii i południowej części województwa lubuskiego. Innym celem jest stymulowanie rozwoju turystyki, wzrostu i współpracy gospodarczej, handlu oraz kontaktów międzyludzkich w obszarze polsko – brandenburskiego pogranicza. Dla osiągnięcia celów projektowych prowadzone będą równocześnie po obu stronach granicy następujące działania:
 1. w Forst (Lausitz) – przebudowa Gubenerstrasse /Pestalozziplatz / Hochstrasse, oraz opracowanie dokumentacji przebudowy Skurumerstrasse,
 2. w Brodach – przebudowa ul. Wolności, Placu Zamkowego, ul. Szkolnej
 3. w Lubsku – przebudowa ul. Przemysłowej i Sybiraków,
 4. w Żarach – przebudowa ul. Zielonogórskiej - Etap 2 (od DK12 do ul. Poznańskiej).
Okres realizacji: Wszystkie prace budowlane planuje się rozpocząć w I kw. 2017 r. Prace będą kontraktowane bezpośrednio przez poszczególnych partnerów. Zakończenie prac budowlanych – przebudowy dróg planuje się odpowiednio: w Brodach i Żarach do 31.12.2017 r., w Lubsku do 30.06.2018 r,  w Forst do 31.12.2018 r.
 
Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Brody, Gmina Lubsko, Stadt Forst (Lausitz).
 
Koszty projektu:
 
 
 
Partner projektu
Razem
 
 
 
Gmina Żary o statusie miejskim
Gmina Brody
Gmina Lubsko
Stadt Forst (Lausitz)
Wydatki kwalifiko-walne
Środki EFRR
Poziom dofinansowania (%)
85 %
85 %
85%
85%
_
Kwota
1.068.103,20 euro
731.373,87 euro
617.682,22 euro
1.187.538,10 euro
3.604.697,39 euro
Współfi-nansowa-nie krajowe
Środki publiczne
188.488,80
euro
129.065,98 euro
109.002,74 euro
209.565,55 euro
636.123,07 euro
Środki prywatne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem
1.256.592,00 euro
860.439,85 euro
726.684,96 euro
1.397.103,65 euro
4.240.820,46 euro
Wydatki niekwalifikowalne
0,00
0,00
0,00
644.600,00 euro
644.600,00 euro
Razem
1.256.592,00 euro
860.439,85 euro
726.684,96 euro
2.041.703,65 euro
4.885.420,46 euro
 
 
Produkty projektu:
- całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km) – 4,12;
- długość zmodernizowanej kanalizacji deszczowej (km) – 1,47;
- długość nowego efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w systemie LED (km)
    – 1,95;

Projekt pn.: „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” / „Der UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen - eine Chance für die Entwicklung der Region”

Projekt pn.: Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa szansą na rozwój regionu” / „Der UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen - eine Chance für die Entwicklung der Region” dofinansowany jest ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020
Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 25 września 2020 r.
Całkowita wartość projektu to 381.502,05 euro, a kwota dofinansowania: 324.276,73 euro
Okres realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2022
Cel szczegółowy: Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego
 
Niniejszy projekt przyczyni się do lepszego wzajemnego poznania polskiej i brandenburskiej społeczności oraz ukształtuje nowe ramy współpracy podmiotów publicznych działających na obszarze pogranicza.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą:
 • Gmina Żary o statusie miejskim (partner wiodący)
 • Gmina Brody (partner projektu nr 2)
 • Gmina Łęknica (partner projektu nr 3)
 • Gmina Przewóz (partner projektu nr 4)
 • Gmina Trzebiel (partner projektu nr 5)
 • Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e.V. (partner projektu nr 6)
 • Ziegeleibahnverein Klein Kölzig e. V. (partner projektu nr 7)
 
Partner
Całkowita kwota projektu przypadająca na danego partnera (euro)
Poziom dofinansowania (%)
Kwota dofinansowania (euro)  przypadająca w poszczególnych latach na każdego z partnerów
Łączna kwota dofinansowania (euro)
2021
2022
Gmina Żary o statusie miejskim
173.236,93
85
147.251,39
37 653,42
109 597,97
Gmina Brody
 
44.460,81
85
37.791,68
4.198,73
33.592,95
Gmina Łęknica
 
70.601,31
85
60.011,11
7 102,32
52 908,79
Gmina Przewóz
 
15.253,00
85
12.965,05
11 076,27
1 888,78
Gmina Trzebiel
 
17.560,00
85
14.926,00
4 080,00
10 846,00
Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e.V.
33.140,00
85
28.169,00
28 169,00
0,00
Ziegeleibahnverein Klein Kölzig e. V.
27.250,00
85
23.162,50
12 282,50
10 880,00
Razem
 
381.502,05
85
324.276,73
104 562,24
219 714,49
 
 
Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa
W dniu 17 lipca 2021r w Przewozie odbędzie się impreza plenerowa pn.: "Rycerskie spotkania na Łuku Mużakowa", realizowan w ramach projektu pn.: „Światowy Geopark UNESCO Łuk Mużakowa – szansą na rozwój regionu”.
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.