• Temperatura 29oC
  • Ciśnienie 996.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

POWIADOMIENIE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU DOCELOWEGO DLA BENZO(A)PIRENU ZAWARTEGO W PYLE ZAWIESZONYM PM10

AZBEST – NABÓR WNIOSKÓW W 2020 R.

NABÓR WNIOSKÓW W 2020 r.
 
   Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej  z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 8 maja 2020 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2020 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
   Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
   O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
   Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
   Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 z terenu miasta Żary w 2020r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/skrytka. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 470 83 69.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu terapii uzależnień.

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach dotyczące jakości wody

Załączniki

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”
 
Termin składania ofert: do 20 marca 2020r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Komunikaty dotyczące jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Załączniki

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn. . „Organizacja wycieczki dla uczniów SP nr 5 w Żarach”

Komunikat dotyczący jakości wody, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.”
 
Termin składania ofert: do 31 grudnia 2019r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
1 2 3 4 5 6 ... 15

Narzędzia i usługi