• Temperatura 23oC
  • Ciśnienie 999.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach na rok 2020 pn.: Zadanie nr 1 -Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, Zadanie nr 2-Przeprowadzenie programów profilaktyczno – kulturalnych, warsztatów, prelekcji dla dzieci i rodziców zamieszkujących w Domu Samotnej Matki mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, Zadanie nr 3 - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach na rok 2020 „Zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w okresie ferii zimowych 2020 z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno – kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia”

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pt.: Prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pt. ”Wieczerza wigilijna dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzi”.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020 realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie p.n. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” .

Konsultacje projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi

Konsultacja projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie p.n. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn. . „Ogarnij hejt w szkole”

1 2 3 4 5 6 ... 15

Narzędzia i usługi