• Temperatura 6oC
  • Ciśnienie 973.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych”.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”.

Konsultacja projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, W zakresie turystyki i krajoznawstwa, W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  • 15-12-2020
  • Autor: Marek Samuel
  • drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2021 roku.

Załączniki

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zorganizowanie dzieciom czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w okresie ferii zimowych 2021 w formie półkolonii z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno – kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia”.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego pn. : 1. Zadanie nr 1 -Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. 2. Zadanie nr 2 -Przeprowadzenie programów profilaktyczno – kulturalnych, warsztatów, prelekcji dla dzieci i rodziców zamieszkujących w Domu Samotnej Matki mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. 3. Zadanie nr 3 - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Konsultacje projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi

Konsultacje projektu ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2021 pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.”

Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
1 2 3 4 5 6 ... 20

Narzdzia i usugi