• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 995.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE

Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Szanowny Kliencie
informujemy, że od dnia 1 września 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.
 
Wnioski o stypendium szkolne znajdziecie Państwo do pobrania w pliku zamieszczonym pod niniejszym komunikatem.
Wnioski można pobrać również w Biurze Obsługi Mieszkańca - wejście „B” Ratusza.
 
Kompletny wniosek wraz z załącznikami dokumentującymi dochód rodziny należy złożyć w terminie nieprzekraczalnym do 15 września 2020 r. (dla uczniów szkół) oraz w terminie do 15 października 2020 r.  (dla słuchaczy kolegiów) w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pokój nr 210 (II piętro).
 
Telefon do kontaktu:
68 470 83 25 – stypendium szkolne

Załączniki

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

• Informacje podstawowe
Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 
• Dla kogo pomoc i jaka jest jej wartość ?
Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do:
czytaj dalej

W przyszłość na Twoich warunkach

Kolejny sprzęt komputerowy dla szkół

BURMISTRZ MIASTA ŻARY INFORMUJE, ŻE ZGŁOSZENIE DZIECKA NA DYŻUR LETNI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15 CZERWCA 2020 r.

Otwieramy przedszkola

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Zdalna szkoła

Sprzęt  do realizacji procesu zdalnego kształcenia
 
Złożony prze Gminę Żary o statusie miejskim wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został pozytywnie rozpatrzony. Program ten umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji procesu zdalnego kształcenia.
Zgodnie z wnioskiem przyznano kwotę 99.999,00 zł. Zakupiono 6 tabletów i 43 laptopy, które użyczono 6 szkołom podstawowym (wszystkie szkoły publiczne). Sprzęt ten na czas zamknięcia placówek oświatowych został wypożyczony dzieciom i nauczycielom, aby umożliwić im zdalną naukę i pracę.
16 kwietnia przekazywano sprzęt żarskim szkołom podstawowym.
Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 
 
 

Komunikat

Informacja

1 2 3 4

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.