• Temperatura 14oC
  • Ciśnienie 995.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE

Zaproszenie na drzwi otwarte w Miejskim Przedszkolu nr 10

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za lata 2011 - 2016

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/16, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu w szkołach prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim

Lista osób nagrodzonych i odznaczonych z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Dofinansowanie podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Wyprawka szkolna 2016
 
Burmistrz Miasta Żary informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 1045) oraz Uchwały Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, w roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych obejmuje uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64,195,668)
 
1. W ramach programu ,,Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje:
• uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 
W 2016 r. program nie obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, gdyż uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
W przypadku  jednak uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje zakup materiałów edukacyjnych (przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną).
 
2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek składa się bezpośrednio do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do dnia 07.09.2016 r.
Druki wniosków można pobrać również w sekretariatach szkół.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
3. Zwrot kosztów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w przytoczonym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. Według założeń tegorocznego programu nastąpi to najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych jest:
• faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub,
• rachunek lub,
• paragon lub,
• oświadczenie o zakupie podręczników/materiałów edukacyjnych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2).
W przypadku zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu, zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, wykaz zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
 

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.
 
O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali (z zamiarem pobytu stałego) na terenie miasta Żary, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe  uprawniające do przyznania stypendium wynosi 514,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dochód liczony jest z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
 
Stypendium szkolne udzielane jest na cele edukacyjne (podręczniki szkolne, artykuły szkolne i inne pomoce naukowe, odzież i obuwie sportowe, opłaty za zajęcia pozalekcyjne itp.) dlatego też każda osoba, która otrzyma taką pomoc, zobowiązana jest  do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających celowość wydatków. Dowody zakupu przyjmowane będą z datą od 1 sierpnia 2016 r.
czytaj dalej
1 2 3 4

Narzędzia i usługi