• Temperatura 24oC
  • Ciśnienie 996.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Aktualności

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. : „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim”.

Azbest nabór wniosków 2021

Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 8 lipca 2021 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2021 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary w 2021 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 470 83 69.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 

Od 1 lipca 2021 r. obowiązkowe deklaracje o sposobie ogrzewania budynku

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW.
Dotyczy to zarówno budynków i lokali mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, a więc ogrzewanych altan na terenie ROD, domków letniskowych, garaży, lokali przemysłowych, biurowych, gastronomicznych, handlowo-usługowych, itd.
Obowiązkowi zgłoszenia podlegają następujące źródła ciepła: sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnica gazowa, promiennik gazowy, trzon kucheny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, pompa ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.
Składanie deklaracji rozpocznie się od 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel lub zarządca ma obowiązek zgłosić informację dotyczącą źródła ogrzewania:
- w przypadku nowego budynku lub budynku już istniejącego, w którym instalację uruchomiono po 1 lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni,
- w przypadku budynku, w którym źródło ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021 r., termin na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy.
Informację można będzie złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony http://www.zone.gunb.gov.pl (przy użyciu Profilu Zaufanego lub poprzez platformę e-puap), a także w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Żarach (wzór deklaracji dostępny pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/.)

Pismo WIOŚ

Poniżej informacja WIOŚ udzielona na wniosek Urzędu Miejskiego w Żarach.

Azbest - nabór wniosków w 2021 r.

Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 19 maja 2021 r.
czytaj dalej

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim”

W ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, Gmina Żary o statusie miejskim otrzymała na podstawie umowy dotacji Nr D20433 z dnia 19 października 2020 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim”.
 Kwota dotacji wyniosła 3.113,60 zł i stanowi 40% kasztów kwalifikowanych zadania, z czego:
• 50,00 %  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz
• 50,00 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.  
W ramach realizowanego zadania z terenu Gminy Żary o statusie miejskim usunięto łącznie 11,12 Mg wyrobów zawierających azbest.
W kolejnych latach planuję się dalsze unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Żary o statusie miejskim.

PODSUMOWANIE IV EDYCJI PROGRAMU WYMIANY PIECÓW

W celu poprawy jakości powietrza w mieście Żary w 2020 roku prowadzono program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim. W ramach naboru wpłynęło 98 wniosków, z czego po weryfikacji podpisano 81 umów z Beneficjentami na łączną kwotę 681 496,00 zł. Po zrealizowaniu zadania 72 mieszkańcom Żar udzielono dotacji, angażując przy tym środki pochodzące z budżetu gminy w wysokości 434 171,00 zł, co pozwoliło zlikwidować ok. 80 palenisk z terenu miasta Żary. Wyeliminowanie procesu spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełożyło się na znaczące ograniczenie emisji pyłów, w szczególności PM10 i PM 2,5 oraz poziomu zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla.
Wymiana pieca lub kotła węglowego, to czystsze powietrze w Naszym mieście i w efekcie lepsze zdrowie jego mieszkańców.

Analiza jakości powietrza dla miasta Żary ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach

19 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie, w formie zdalnej (webinarium), zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z udziałem Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego – Komisji  doraźnej ds. Klimatu, Radnych Rady Miejskiej w Żarach, Urzędu Miejskiego w Żarach, SWISS KRONO Sp. z o.o., oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,  na którym były prezentowane wyniki prac nad dokumentem pn. Analiza jakości powietrza dla miasta Żary ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach.
 
Poniżej linki  zawierający przedmiotowy dokument oraz prezentację multimedialną:
 

Ranking miast w Polsce z najgorszą jakością powietrza

AZBEST – WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW W 2020 R.

NABÓR WNIOSKÓW W 2020 r.
 
Burmistrz Miasta Żary przedłuża termin naboru wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2020 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
   Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
   O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
   Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
   Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 z terenu miasta Żary w 2020r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/skrytka. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 470 83 69.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 
Informacja o wyrobach
Ocena
Oświadczenie
Wniosek
Zgoda współwłaścicieli
1 2 3

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.