• Temperatura 3oC
  • Ciśnienie 981.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Informacje

Analiza jakości powietrza dla miasta Żary ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach

19 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie, w formie zdalnej (webinarium), zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z udziałem Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego – Komisji  doraźnej ds. Klimatu, Radnych Rady Miejskiej w Żarach, Urzędu Miejskiego w Żarach, SWISS KRONO Sp. z o.o., oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,  na którym były prezentowane wyniki prac nad dokumentem pn. Analiza jakości powietrza dla miasta Żary ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania zakładu SWISS KRONO Sp. z o.o. w Żarach.
 
Poniżej linki  zawierający przedmiotowy dokument oraz prezentację multimedialną:
 

Ranking miast w Polsce z najgorszą jakością powietrza

AZBEST – WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW W 2020 R.

NABÓR WNIOSKÓW W 2020 r.
 
Burmistrz Miasta Żary przedłuża termin naboru wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2020 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
   Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
   O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
   Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
   Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 z terenu miasta Żary w 2020r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/skrytka. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 470 83 69.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 
Informacja o wyrobach
Ocena
Oświadczenie
Wniosek
Zgoda współwłaścicieli

AZBEST – NABÓR WNIOSKÓW W 2020 R.

NABÓR WNIOSKÓW W 2020 r.
 
   Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej  z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 8 maja 2020 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2020 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
   Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
   O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
   Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
   Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 z terenu miasta Żary w 2020r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/skrytka. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 470 83 69.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 

Kontynuacja dotacji celowych dla ROD – 2 edycja

Prezentacje omawiane podczas XI sesji Rady Miejskiej w Żarach poświęconej ochronie środowiska w mieście

Ekspertyza stanu jakości powietrza w mieście Żary w latach 2013-2017

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotacje celowe dla ROD

Uprzejmie informujemy, że Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Gminy Żary o statusie miejskim mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi ROD.
O trybie przyznawania, rozliczania i kontroli dotacji stanowi uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr XLVII/94/18 z dnia 2 września 2018r. oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary znak WA.0050.51.2019 z dnia 15 lutego 2019r. określające wysokość środków finansowych przewidzianych na to przedsięwzięcie.
Formularz wniosku o przyznanie dotacji celowej jest dostępny w pokoju 308 (3 piętro UM Żary), biurze podawczym oraz w załączniku zamieszczonym poniżej (Uchwała + formularz wniosku). 
Wypełnione wnioski można składać za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach w terminie od 1 do 30 kwietnia każdego roku.

Załączniki

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza

1 2

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.