• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 1005 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Obowiązki właścicieli psów

  • 17-07-2012

Obowiązki właściciela psa w Żarach

1. Humanitarne traktowanie
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Znęcanie się nad zwierzętami oraz nieuzasadnione lub niehumanitarne ich zabijanie oraz jest zabronione. Te fundamentalne zasady ochrony zwierząt nakreślają wynikające z tego obowiązki, które w przypadku zwierząt domowych sprecyzowano następująco:
Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.
Znęcanie się nad zwierzętami to m.in. zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:
- umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu,
- bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,
- używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,
- złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt,
- utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,
porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.
W zależności od rangi naruszania prawa zwierząt (wykroczenie, przestępstwo) sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.
2. Odpowiedzialność właściciela za zachowanie psa
Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt i mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi. Właściciele psów mają obowiązek towarzyszenia zwierzętom na spacerze oraz stałego nadzorowania ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt ze zwierzęciem bez wyraźnego przyzwolenia. Właściciel psa ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez psa. Zgodnie z zapisami kodeksu wykroczeń (art. 77): Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
3. Psy ras agresywnych
Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Do agresywnych ras psów zaliczono:
amerykański pit bull terrier, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. Hodowanie lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia jest wykroczeniem z art. 37 a ustawy o ochronie zwierząt, zagrożonym karą aresztu lub grzywny. Że jest to wykroczenie formalne, decyduje sam brak zezwolenia, natomiast ustawa o ochronie zwierząt nie reguluje zagadnień bezpieczeństwa. Uzasadnione w tej sytuacji staje się sięgnięcie także do art. 77 k.w., który stanowi: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
4. Zasady obowiązujące na spacerze
W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras lub inne, zachowujące się agresywnie, należy zabezpieczyć poprzez smycz i kaganiec. Psy te (ras agresywnych, ich mieszańce i zachowujące się agresywnie) winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe, w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi całkowitej kontroli. Psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych, przeznaczonych na wybiegi. Te szczególne (nakazane) prawem lokalnym środki ostrożności mają daleko idące skutki prawne. W art. 77 k.w. rozróżnia się "zwykłe" i "nakazane" środki ostrożności. W przypadku Żar dotyczą one stosowania m.in. smyczy a w szczególnych przypadkach także kagańców. Niewykonanie tych obowiązków jest wykroczeniem z art. 77 k.w., zagrożonym karą grzywny do 5.000 zł.
5. Tereny wyłączone ze spacerów z psami
Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych:
- do miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci- place zabaw,
- do obiektów użyteczności publicznej,
- na obiekty sportowe, z wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt,
- na teren cmentarzy komunalnych.
Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do także zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów.
Wymienione ograniczenia obszarów spacerowych nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących.
6. Sprzątanie zanieczyszczeń
Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego. Z obowiązku tego zwolnione są osoby niewidome, korzystające z psów przewodników oraz osoby niepełnosprawne, korzystające z psów asystujących. Niewykonanie obowiązku uprzątania odchodów także jest wykroczeniem z art. 10 ust. 2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie.
7. Zapobieganie uciążliwości
Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice i umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem „Uwaga! Pies!” lub tabliczkę z rysunkiem psa. Ponadto ma obowiązek dopilnować, by jego zachowanie nie było uciążliwe dla osób trzecich. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej. Wśród najczęściej zgłaszanych uciążliwości jest głośne i długotrwałe szczekanie, hałasowanie pazurami i wycie. Kompetencje w zakresie egzekucji tego przepisu należą do Straży Miejskiej i Policji.
8. Rejestracja, oznakowanie i wyrejestrowanie
Zasady obowiązujące w tym zakresie przypominają w pewnym stopniu obowiązki wynikające z posiadania samochodu. Rejestracja posiadania psa i jego oznakowanie (choć mniej widoczne niż tablica rejestracyjna samochodu) wykonywane są jednocześnie z zaczipowaniem psa, kiedy to właściciela psa podaje dane do formularza towarzyszącego czipowaniu. Tak więc psu zostaje wszczepiany czip a właściciel na potwierdzenie oznakowania i wprowadzenia go do rejestru otrzymuje kopię formularza rejestracyjnego i wklejkę z kodem kreskowym potwierdzającym nadanie psu 15-cyfrowego numeru identyfikacyjnego, która powinna trafić na pierwszą stronę książeczki zdrowia psa.
Czipowanie wraz z rejestracją prowadzone jest jako usługa bezpłatna dla właściciela psa, finansowana ze środków Gminy w następujących lecznicach weterynaryjnych:
- ul. Wieniawskiego 3a
- ul. Bohaterów Getta 14
- ul. Mickiewicza 38
Obowiązek czipowania w przypadku psa młodego należy wykonać po ukończeniu dwunastego tygodnia życia a w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego czipowanie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia nabycia psa.
9. Postępowanie z padłymi zwierzętami
Prawo lokalne zabrania grzebania, na terenie Gminy Miejskiej Żary, padłych zwierząt. Jedyną legalną możliwością postępowania ze zwłokami jest ich przekazanie do utylizacji za pośrednictwem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
10. Podatek od posiadania psa
Podatek od posiadania psa uiszczają osoby fizyczne, które są właścicielami psów. Podatek wynosi rocznie 50 zł i jest płatny w terminie do 31 marca każdego roku. Podatek można uiścić w kasie lub na konto Urzędu Miasta.
Zwolnieni z podatku od posiadania psa są:
- osoby które ukończyły 65 rok życia i prowadzą same gospodarstwo domowe
- właściciele gospodarstw rolnych, posiadający psy celem pilnowania tych gospodarstw (po dwa psy na każde gospodarstwo),
- właściciele będący osobami niepełnosprawnymi (niewidomymi, głuchoniemymi i niedołężny-mi), poświadczający prawo do zwolnienia dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
- osoby które korzystające z psów asystujących.
Szczegółowe informacje na temat podatku pod nr telefonu 68-470-83-57
11. Szczepienie przeciwko wściekliźnie
Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarza weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie. Dane z tego rejestru dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii do 15 dnia następnego miesiąca. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Uchwała nr XVI/38/04 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim, Uchwała nr XX/126/08 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 sierpnia 2008r zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary o statusie miejskim, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687), Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.