• Temperatura 17oC
 • Ciśnienie 1006 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Materiały prasowe

Panel dyskusyjny

Jubilatka

   13 lutego swoje 100 urodziny obchodziła Pani Marianna Ślusarek. W odwiedziny z listem gratulacyjnym od Premier Ewy Kopacz i od Wojewody Lubuskiego  w dniu 17 lutego 2015r. udała się Burmistrz Żar Danuta Madej. W imieniu własnym oraz mieszkańców miasta Pani Burmistrz złożyła życzenia urodzinowe przekazując kwiaty i upominek dla Jubilatki.

V sesja Rady Miejskiej w Żarach

Tematy V sesji Rady Miejskiej w Żarach – 27 luty 2015r. godz.900
 1. Zatwierdzenie protokółu z IV sesji Rady.
 2. Informacja Burmistrza Miasta z pracy organu wykonawczego między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2014r.
 4. Informacja nt. przebiegu ferii zimowych i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion  „Sprewa-Nysa Bóbr”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Kopernika 4.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Kossaka 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego 19.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Żarach oraz nadania jej statutu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne i wniesione.

Biznes przy kawie w żarskim Ratuszu

   Kolejny „Biznes przy kawie” odbył się w żarskim ratuszu na zaproszenie pani Burmistrz Danuty Madej. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy zrzeszeni w OPZL oraz zaproszeni goście. W kameralnej rozmowie z panią Burmistrz poruszono wiele tematów. Mówiono o budżecie miasta, planowanych inwestycjach, a także o szkolnictwie zawodowym.
Zaproszona na spotkanie Bogumiła Ulanowska (właścicielka firmy Omnimodo z Nowej Soli i członek Zarządu OPZL) podzieliła się doświadczeniem we współpracy OPZL z Prezydentem Miasta. To dzięki współpracy – mówiła - możliwy jest dialog gospodarczy między przedsiębiorcami, a samorządem. A także wspólne działania jak np. konkurs „Ambasador”, który promuje lokalne firmy.
Pani Burmistrz podkreśliła, że jej działania będą kierowane tak, by żarski urząd był urzędem przyjaznym dla przedsiębiorców – wyznaczy pracownika do kontaktów z przedsiębiorcami i przyszłą Radą działającą na rzecz lokalnego biznesu.
Zebrani przedsiębiorcy pozytywnie odnieśli się do tej propozycji pani Burmistrz tj. powołania Społecznej Rady Przedsiębiorców przy Urzędzie Miasta. To był główny temat spotkania, który wywołał gorącą dyskusję i pokazał, że właściciele firm chętnie zaangażują się w działalność Rady, ponieważ chcą uczestniczyć w rozwoju gospodarczym miasta i mieć wpływ na jego kierunki. Społeczna Rada Przedsiębiorców to organ opiniotwórczy i doradczy, dzięki włączeniu się organizacji okołobiznesowych, które działają w Żarach – przedsiębiorcy mogliby zabierać głos, otrzymywać informację i wydawać opinie w sprawach dotyczących przedsiębiorczości. Na zakończenie spotkania ustalono, że Społeczna Rada Przedsiębiorców powinna być powołana, a organizacje zrzeszające przedsiębiorców pomogą przy jej tworzeniu. Spotkanie „Biznes przy Kawie” zostało zorganizowane przez Oddział Żarsko-Żagański OPZL.

WALKI O ŻARY W 1945 ROKU

   Urząd Miasta w Żarach i Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego oraz liczne instytucje i stowarzyszenia zapraszają mieszkańców na wielką inscenizację batalistyczną. Inscenizacja związana jest z 70. rocznicą walk o Żary w lutym 1945 roku. Wykonywana będzie przez grupy rekonstrukcyjne z Polski i Niemiec z udziałem historycznego, wojennego czołgu T-34 (popularny „Rudy 102”) oraz innego sprzętu.  Inscenizacja odbędzie się 21 lutego (sobota) br. od godz. 16.00 do ok. 19.00 w parku przy pl. Konstytucji 3 Maja. Organizatorzy i uczestnicy gwarantują dobrą lekcję historii, mocne wrażenia, zabawę, rozrywkę i poczęstunek.

Konsultacje projektu uchwały

Urząd Miejski w Żarach konsultuje w dniach 18.02.2015r. -23.02.2015r. projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych”. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje, których działalność statutowa dotyczy sportu. Więcej informacji tutaj

Spotkanie Burmistrza Miasta Żary Danuty Madej z zarządcami nieruchomości wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

   W dniu 10 lutego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Żary z zarządcami nieruchomości oraz z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych. Tematem spotkania było przedstawienie oraz uszczegółowienie zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przedstawiona została prezentacja multimedialna budynków wspólnot mieszkaniowych, które skorzystały z dotacji celowej na sfinansowanie w/w prac remontowych w latach 2012 – 2015. W trakcie spotkania omówione zostały w szczególności zagadnienia dotyczące terminów rozliczania dotacji oraz terminów rozliczenia inwestycji.
W drugiej części spotkania omówione zostały zasady budowania efektywnej współpracy zarządców nieruchomości zarówno z Burmistrzem Miasta Żary,  jak i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach. Omówione zostały w szczególności zagadnienia dotyczące zebrań właścicieli lokali.
Burmistrz Miasta Żary zaproponowała kolejne spotkanie z zarządcami nieruchomości w miesiącu marcu br., po dokonaniu wyboru prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. o.o. w Żarach.
 
czytaj dalej

Informacja

Przypominamy, że Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej przyjmuje mieszkańców w poniedziałki od 9.00 do 16.00.
Dodatkowo mieszkańcy miasta przyjmowani będą w środy w godzinach pracy urzędu.
czytaj dalej

"Prezentacja nt. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2012r. - 2015r."

ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

UWAGA ZMIANA TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 
W związku z licznym zapotrzebowaniem na skomunikowanie dzielnicy Zatorze oraz dzielnicy Muzyków z dzielnicą Kunice, Urząd Miejski w Żarach informuje, że od 01 lutego 2015 roku została uruchomiona nowa linia komunikacyjna o przebiegu:
czytaj dalej
1 2 3 4 5

Narzdzia i usugi