FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

 • 23-12-2020

Fundusz Dróg Samorządowych

„Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach”

 • Zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach” dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
 • kwota dofinansowania: 3.004.975,00 zł.
 • całkowita wartość inwestycji: 6.926.000,00 zł.
 • Okres realizacji: grudzień 2019 – grudzień 2020
 • Cele projektu oraz planowane efekty:
Przedmiotem zadania jest przebudowa ul. Kujawskiej wraz z ulicami przyległymi (Witosa, Opolska, Mazowiecka, Leszczyńska), która jest jedną z ważniejszych dróg miasta Żary i ma strategiczne znaczenie dla połączenia komunikacyjnego Zatorza (dzielnicy Żar) z centrum miasta.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, wzrostu dostępności instytucji publicznych oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów aktywności gospodarczej zlokalizowanych w obszarze inwestycji.
Realizacja wytycznych projektowych sprawi, że powstaną drogi o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych. Za sprawą podjętych działań nastąpi poprawa warunków, uporządkowanie, usprawnienie oraz dynamizacja i wzrost płynności ruchu pojazdów oraz pieszych, co ma bezpośredni wpływ na optymalizację przepustowości dróg i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników.
Modernizacja dróg będzie miała również pozytywny wpływ na rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych zarówno w wymiarze transgranicznym (polsko - niemieckim), regionalnym (lubuskim), jak i lokalnym.
Bezpośrednim rezultatem przebudowy dróg jest powstanie dynamicznego i bezpiecznego połączenia komunikacyjnego, które usprawni wymianę towarów i usług oraz wzmocni kooperację gospodarczą, społeczną i kulturalną zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

9Galeria zdjęć: Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach - po zakończeniu realizacji zadania

10Galeria zdjęć: Przebudowa ul. Kujawskiej w Żarach - realizacja zadania

„Przebudowa ulicy Zielonogórskiej w Żarach”

 • Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Zielonogórskiej w Żarach” dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
 • kwota dofinansowania: 3.785.725,00 zł.
 • całkowita wartość inwestycji: 9.955.432 zł.
 • Okres realizacji: maj 2019 – marzec 2021
 • Cele projektu oraz planowane efekty:
Przebudowywana ul. Zielonogórska to jedna z głównych arterii miasta Żary. Za sprawą podjętych działań budowlanych przebudowany zostanie również najważniejszy węzeł komunikacyjny (rondo) Żar tj. Pl. Konstytucji 3 Maja, gdzie krzyżują się ze sobą najważniejsze drogi miasta, które tworzą spójną sieć głównych dróg publicznych w jego obrębie. Ponadto w ramach zadania powstanie nowy węzeł komunikacyjny (skrzyżowanie typu rondo ulic: Zielonogórska, Drzymały, Ludowa), który usprawni komunikację.
Przebudowa ul. Zielonogórskiej będzie miała pozytywny wpływ na dostępność komunikacyjną obszarów wiejskich Gminy Żary. Podkreślić należy, że przedmiotowa droga prowadzi bezpośrednio do terenów wiejskich (obręb Kadłubia), gdzie zlokalizowana jest strefa inwestycyjna Gminy Żary.
W zakresie wpływu zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych wymienić należy tereny inwestycyjne usytuowane (1) na terenie strefy przemysłowej „Lotnisko”, (2) w granicach wiejskiego obrębu Kadłubia, (3) określonych granicami ulic: Wiśniowa – Budowlanych – Ludowa – Marcinkowskiego – Kilińskiego – Staszica – Piastowska – Wapienna, (4) przy ul. Fabrycznej, ul. Serbskiej oraz (5) określonych granicami ulic: Stanisława Moniuszki - Podchorążych - Ułańska - Tunelowa - Okrzei - Katowicka.
Realizacja zadania przyczyni się także do zwiększenia dostępności komunikacyjnej wielu instytucji świadczących usługi o charakterze publicznych.
W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej modernizacja umożliwi przeprowadzenie skoordynowanej i sprawnej akcji ratowniczej w przypadku sytuacji kryzysowych dotykających tak newralgicznych obiektów jakimi są obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady przemysłowo - produkcyjne.
Ul. Zielonogórska jest osią drogową łączącą trzy żarskie dzielnice: (1) Lotnisko - dzielnica przemysłowo-mieszkalna miasta zlokalizowana w północnej części miasta przy drodze krajowej nr 27 Żary, (2) Śródmieście - dzielnica obejmująca centralną część Żar, która oprócz funkcji mieszkalnej pełni jednocześnie funkcję ogólnomiejskiego centrum administracyjnego oraz usługowego, także o znaczeniu powiatowym. (3) Zatorze - dzielnica, która obejmuje duży, około 40% obszar miasta, graniczący od północy ze Śródmieściem, na południu z Zielonym Lasem oraz na niewielkim odcinku z dzielnicą Kunice.
Dzięki realizacji planowanych założeń budowlanych zwiększy siędostępność do budynków mieszkalnych, administracyjnych oraz przemysłowych, co umożliwi szybsze dotarcie i skuteczniejsze działanie służb ratunkowych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. Ulica Zielonogórska, z uwagi na swoje parametry techniczne, dogodne połączenie z drogami wyższej kategorii oraz położenie, odgrywa szczególną rolę w systemie ratownictwa medycznego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest ona swoistym „łącznikiem” pomiędzy Miastem Żary oraz Gminą wiejską Żary.
Modernizowany odcinek drogi odgrywa kluczowe znaczenie w ramach systemu transportu zbiorowego, usprawniając przemieszczanie się ludności zarówno w obrębie granic miejskich, jak i na zewnątrz.

16Galeria zdjęć: Przebudowa ulicy Zielonogórskiej w Żarach - realizacja zadania

„Rozbudowa ul. Sarniej i ul. Dziewina w Żarach”

 • Zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Sarniej i ul. Dziewina w Żarach” dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
 • Kwota dofinansowania: 1.807.355,00 zł.
 • Całkowita wartość inwestycji: 3.808.330,00 zł.
 • Okres realizacji: grudzień 2020 – kwiecień 2022
 • Cele projektu oraz planowane efekty:
W ramach wnioskowanego zadania zrealizowane zostaną następujące działania pozwalające na bezawaryjne funkcjonowanie układu drogowego: (1) przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem nowej konstrukcji drogi, (2) usprawnienie odprowadzania pochodzących z drogi wód opadowych i roztopowych poprzez modernizację kanalizacji deszczowej, (3) budowa ciągu pieszo – rowerowego, (4) przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji i miejsc gromadzenia odpadów, (5) modernizacja oświetlenia, (6) przebudowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej, (7) przebudowa gminnych skrzyżowań, (8) wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, (9) zagospodarowanie terenów zielonych.
Kompleksowa modernizacja dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, umożliwi stworzenie optymalnego (tj. bezpiecznego i funkcjonalnego) układu komunikacyjnego sieci dróg miejskich na tym obszarze gminy.
Podstawowym efektem rzeczowym zadania będzie lepsze skomunikowanie z drogami wyższej kategorii oraz sprawniejszy dojazd do obiektów użyteczności publicznej, ośrodków gospodarczych oraz obszarów wiejskich Gminy Żary.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się również do zwiększenia dostępności terenów rekreacyjnych i przyrodniczych zlokalizowanych w południowej części gminy.
Za sprawą podjętych działań nastąpi poprawa warunków, uporządkowanie i usprawnienie ruchu pojazdów oraz pieszych, co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost przepustowości dróg i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników.

11Galeria zdjęć: Rozbudowa ul. Sarniej i ul. Dziewina w Żarach - przed realizacją zadania

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją