INFORMACJE

  • 30-07-2020

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

• Informacje podstawowe
Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 
• Dla kogo pomoc i jaka jest jej wartość ?
Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczający w roku szkolnym 2020/2021 do:

1.                                                      Kwota dofinansowania: 445,00 zł
klasa
Niepełnosprawność
klasa I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego
Uczeń:
• słabowidzący
• niesłyszący
• słabosłyszący
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
klasa II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonego                          w czteroletnim liceum ogólnokształcącym
klasa I i II  pięcioletniego technikum
klasa II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonego w pięcioletnim technikum
 
2.                                                    Kwota dofinansowania: 390,00 zł
klasa
Niepełnosprawność
branżowa szkoła I stopnia lub klasa I branżowej szkoły II stopnia
 Uczeń:
• słabowidzący
• niesłyszący
• słabosłyszący
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
 
3.                                                Kwota dofinansowania: 225,00 zł
klasa
Niepełnosprawność
szkoła przysposabiająca do pracy
Uczeń:
• z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
(w przypadku gdy są to niepełnosprawności
spośród niepełnosprawności wymienionej wyżej oraz spośród niepełnosprawności  wymienionych w tabeli 1 i 2)
 
• Sposób załatwienia sprawy
 
Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu !
 
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych należy:
 
1. złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2020/2021 – w terminie do 16 października 2020 r.
 
• wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 
2. dokonać zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
3. przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu:
w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest:
- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia,
- rachunek,
- paragon,
- oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów zwrot kosztów zakupu następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu, zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2020/2021, wykaz zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 
Według założeń tegorocznego programu zwrot kosztów zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych nastąpi najpóźniej do dnia 7 grudnia 2020 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki