Współpraca z NGO

  • 09-05-2022

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2021 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE