Opłaty

  • 04-01-2016

UWAGA - od 01.01.2016 r. zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miejska w Żarach w dniu 27 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/149/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r., poz. 2348).
W związku z powyższym, począwszy od 1 stycznia 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek:
  • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
URZĄD MIEJSKI  W  ŻARACH  DOSTARCZY  KAŻDEMU  WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI  ZAWIADOMIENIE  O  ZMIANIE  STAWEK
               
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Miejski dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, wobec których Burmistrz Miasta Żary wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji i Burmistrz Miasta Żary wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.
Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Żarach.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. następuje zmiana terminu płatności: opłatę należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
 
Od 01 stycznia 2016 r. właściciele zamieszkałych nieruchomości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dokonują na rzecz miasta i do wyboru mają jeden z dwóch możliwych sposobów zapłaty:
1)  gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach ul. Rynek 1-5:
     w poniedziałek w godz. od 8.30 do 14.30, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
2)  przelewem bankowym na konto prowadzone  w Banku PKO BP S.A.
21 1020 5402 0000 0302 0313 9037
Przy dokonywaniu płatności gotówką albo przelewem bankowym prosimy o podawanie tytułu płatności np. „odpady za m-c ………….” i adresu miejsca odbioru odpadów.
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1
Styczeń 2016 roku
25.01.2016 roku
2
Luty 2016 roku
25.02.2016 roku
3
Marzec 2016 roku
25.03.2016 roku
4
Kwiecień 2016 roku
25.04.2016 roku
5
Maj 2016 roku
25.05.2016 roku
6
Czerwiec 2016 roku
25.06.2016 roku
7
Lipiec 2016 roku
25.07.2016 roku
8
Sierpień 2016 roku
25.08.2016 roku
9
Wrzesień 2016 roku
25.09.2016 roku
10
Październik 2016 roku
25.10.2016 roku
11
Listopad 2016 roku
25.11.2016 roku
12
Grudzień 2016 roku
25.12.2016 roku
 
Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w pok. nr 35 (III piętro) lub telefonicznie pod nr tel.68 470 83 35.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją