Opłaty

  • 25-06-2019

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŻARY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.07.2019 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz.1455 ze zm.), Burmistrz Gminy Żary o statusie miejskim zawiadamia, iż Rada Miejska w Żarach w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VI/36/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r., poz. 1063). Przedmiotowa uchwała będzie obowiązywała od 01 lipca 2019 r.
W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • 17,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
Począwszy od 1 lipca 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w pok.
nr 306 lub telefonicznie pod nr 68 470 83 35.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją