Odpowiadamy Mediom

  • 02-06-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 19 maja 2020 dotyczy tematu „Alkohol, zgubne lekarstwo na koronawirusa”.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 19.05.2020r. (godz.13:23)
Proszę o udzielenie informacji dotyczących spożycia alkoholu w Żarach w miesiącach marzec, kwiecień 2020 roku oraz dla porównania w tym samym okresie w 2019 roku.
Jeżeli był wzrost to czym był spowodowany.
Jakie działania od marca tego roku podejmowała MKRPA oraz ile było posiedzeń komisji?
Jakie diety za miesiące marzec i kwiecień otrzymali członkowie MKRPA?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 28.05.2020r. (godz. 14:16)
W odpowiedzi na Pana  pytania z dnia 19.05.2020 r. informujemy, że Urząd Miasta w Żarach nie posiada informacji dotyczącej ilości spożytego alkoholu przez mieszkańców. Zgodnie z art. 11. ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży, poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, a nie ich spożycia. Wartość ta jednak nie odzwierciedla skali  zjawiska naszego miasta i nie może służyć do analiz porównawczych, ponieważ w żarskich punktach sprzedaży napojów alkoholowych w alkohol zaopatrują się nie tylko mieszkańcy Żar, ale również ościennych miejscowości. Analizując sytuację w naszym kraju i za granicą związaną z okresem epidemicznym, przyjmując  doniesienia medialne i liczne wypowiedzi specjalistów  nawiązujących do tego tematu   istnieje duże prawdopodobieństwo ogólnego wzrostu spożycia alkoholu.  Przyczyny  takiego stanu rzeczy zostały nazwane  w zredagowanych przez MKRPA artykułach udostępnionych na stronie informacyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach ,,Jak radzić sobie ze stresem w czasie pandemii'' i ,,Alkohol zgubne lekarstwo na koronowirusa''.
Proponujemy Panu o zwrócenie się do Komendy Powiatowej Policji w Żarach z pytaniami dot. ilości interwencji policji i naruszeń porządku prawnego, w tym zatrzymań nietrzeźwych kierowców  w okresie marca i kwietnia 2020 r. z udziałem osób  nietrzeźwych, po spożyciu alkoholu, środków odurzających. Pozwoli to w pewien sposób odnieść się do zadanego pytania.
Informujemy, że w okresie marzec – kwiecień odbyły się dwa posiedzenia  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie pandemii Komisja realizowała swoje statutowe zadania zgodnie z wymogami sanitarnymi. Przygotowane zostało sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście  Żary za rok 2019, a także sprawozdanie PARPA-G1 za rok 2019 do Narodowego Funduszu Zdrowia.  Posiedzenia związane były z podejmowaniem postanowień o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholu, analizą i decyzjami dot.  wybranych wniosków skierowanych do MKRPA w sprawie osób nadużywających alkoholu, redagowaniem artykułów. Posiedzenia zawierały także cześć szkoleniową dla członków Komisji. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 9 kwietnia 2020 r. sprawy związane z procedurą sądowego  zobowiązania do leczenia odwykowego  nie należą do kategorii spraw pilnych, w okresie pandemii działania Komisji  mają  mieć na celu przede wszystkim  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Podejmowane czynności i zadania zostały stosownie udokumentowane. Za udział w posiedzeniach członkowie Komisji otrzymali diety zgodnie z uchwałą nr XIV/142/19 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach na 2020 rok tj. 350 zł brutto za jedno posiedzenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją