Odpowiadamy Mediom

  • 08-07-2020

Zapytanie z gazety Tygodniowa Edyta Jakubowska- Owsik z dnia 6.07.2020r., dotyczy kamienicy w Żarach.

Zapytanie z gazety Tygodniowa Edyta Jakubowska- Owsik z dnia 6.07.2020r. (godz. 12:33 )
1) Jakie jest przeznaczenie mieszkania w kamienicy na ul. Osadników Wojskowych 1 w Żarach, jak i całej kamienicy?
2) Czy to prawda, że cała kamienica ma być sprzedana jednemu właścicielowi, przedsiębiorcy z Żar?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 8.07.2020 (godz. 10:19)
 
1. W budynku Osadników Wojskowych 1-2, zgodnie z zapisami księgi wieczystej, wyodrębnionych jest 5 lokali z czego 2 stanowią już własność prywatną, wobec czego udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w części dotyczącej przeznaczenia lokalu nie jest możliwe bez wskazania, o który konkretnie lokal chodzi.
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – terenów Centrum Miasta w Żarach przyjętego Uchwałą Nr XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach z dn. 2014-10-09r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r poz. 2353) i usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem A1.15MS–zabudowa śródmiejska mieszkalno - usługowa
2. Nie, budynek stanowi współwłasność wobec czego gmina może dysponować jedynie udziałem jaki jej pozostał. W zakresie zasad gospodarowania nieruchomościami  wchodzącym w skład zasobu nieruchomości gminnych odsyłam do art. 37 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm) oraz zapisów Uchwały nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary (Dz. Urz. Woj.  Lubuskiego z dnia 4 listopada 2015 r.  poz. 1884 z późn. zm.).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją