Odpowiadamy Mediom

  • 31-12-2020

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 18 grudnia 2020 dotyczy ul. Kujawskiej.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 18.12.2020r. (pytanie ustne)
Proszę o przesłanie wskazanych na ul. Kujawskiej usterek i wad które mają zostać usunięte do 30 stycznia 2021r.?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 30.12.2020r. (godz. 9:40)
Usterki wskazane  w dniu odbioru to min:
  • poprawić uszczelnienia masy asfaltową przy studzienkach kanalizacyjnych i na łączeniach
  • dokonać korekty oznakowania poziomego i pionowego w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską
  • poprawić domulić i dogęścić  nawierzchnię z kostki betonowej
  • skorygować nawierzchnię z kostki betonowej na zjeździe przy krawężniku
  • poprawić mocowanie oznakowania pionowego
  • wymiana koszy we wpustach deszczowych
  • poprawić mocowanie lampy oświetlenia oraz mocowanie szafki lampy
Jednocześnie obecny Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Z-d Linii Kolejowych w Zielonej Górze nie wniósł uwag dotyczących obiektu należącego do PKP PLK S.A. tj. wiaduktu kolejowego na ul. Witosa.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wymienione  uwagi w terminie do dnia 30.01.2021 r.
Gwarancja na wykonany przedmiot umowy 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru tj. od 15.12.2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją