Materiały prasowe

 • 18-02-2015

V sesja Rady Miejskiej w Żarach

Tematy V sesji Rady Miejskiej w Żarach – 27 luty 2015r. godz.900
 1. Zatwierdzenie protokółu z IV sesji Rady.
 2. Informacja Burmistrza Miasta z pracy organu wykonawczego między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2014r.
 4. Informacja nt. przebiegu ferii zimowych i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion  „Sprewa-Nysa Bóbr”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim, oddanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Kopernika 4.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Kossaka 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego 19.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Żarach oraz nadania jej statutu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Żary o statusie miejskim”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2015r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne i wniesione.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją