• Temperatura 12oC
  • Ciśnienie 981.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

„Inwestujemy w zielone Żary” - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Realizacja projektu PO WER 2.18 pt.: "Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego"

„Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020

Projekt pn. Bez granic – część 1/ Grenzenlos – Teil 1 dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020

Projekt pn. Bez granic – część 1/ Grenzenlos – Teil 1 dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 - 2020
 
 
Numer wniosku: 85012301
 
Celem projektu jest osiągnięcie krótszych czasów transgranicznych przejazdów poprzez lepsze skomunikowanie węzłów drugo - i trzeciorzędnych tj. Żar, Forst (Lausitz), Brodów
i Lubska z infrastrukturą TEN-T.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez kompleksową poprawę jakości i stanu technicznego istotnych dla pogranicza dróg zlokalizowanych w południowej Brandenburgii i południowej części województwa lubuskiego. Innym celem jest stymulowanie rozwoju turystyki, wzrostu i współpracy gospodarczej, handlu oraz kontaktów międzyludzkich w obszarze polsko – brandenburskiego pogranicza. Dla osiągnięcia celów projektowych prowadzone będą równocześnie po obu stronach granicy następujące działania:
  1. w Forst (Lausitz) – przebudowa Gubenerstrasse /Pestalozziplatz / Hochstrasse, oraz opracowanie dokumentacji przebudowy Skurumerstrasse,
  2. w Brodach – przebudowa ul. Wolności, Placu Zamkowego, ul. Szkolnej
  3. w Lubsku – przebudowa ul. Przemysłowej i Sybiraków,
  4. w Żarach – przebudowa ul. Zielonogórskiej - Etap 2 (od DK12 do ul. Poznańskiej).
Okres realizacji: Wszystkie prace budowlane planuje się rozpocząć w I kw. 2017 r. Prace będą kontraktowane bezpośrednio przez poszczególnych partnerów. Zakończenie prac budowlanych – przebudowy dróg planuje się odpowiednio: w Brodach i Żarach do 31.12.2017 r., w Lubsku do 30.06.2018 r,  w Forst do 31.12.2018 r.
 
Podmioty projektu: Gmina Żary o statusie miejskim, Gmina Brody, Gmina Lubsko, Stadt Forst (Lausitz).
 
Koszty projektu:
 
 
 
Partner projektu
Razem
 
 
 
Gmina Żary o statusie miejskim
Gmina Brody
Gmina Lubsko
Stadt Forst (Lausitz)
Wydatki kwalifiko-walne
Środki EFRR
Poziom dofinansowania (%)
85 %
85 %
85%
85%
_
Kwota
1.068.103,20 euro
731.373,87 euro
617.682,22 euro
1.187.538,10 euro
3.604.697,39 euro
Współfi-nansowa-nie krajowe
Środki publiczne
188.488,80
euro
129.065,98 euro
109.002,74 euro
209.565,55 euro
636.123,07 euro
Środki prywatne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem
1.256.592,00 euro
860.439,85 euro
726.684,96 euro
1.397.103,65 euro
4.240.820,46 euro
Wydatki niekwalifikowalne
0,00
0,00
0,00
644.600,00 euro
644.600,00 euro
Razem
1.256.592,00 euro
860.439,85 euro
726.684,96 euro
2.041.703,65 euro
4.885.420,46 euro
 
 
Produkty projektu:
- całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km) – 4,12;
- długość zmodernizowanej kanalizacji deszczowej (km) – 1,47;
- długość nowego efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w systemie LED (km)
    – 1,95;

Fundusz Małych Projektów Programu Interreg V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020

Fundusz Małych Projektów Programu Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2022

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Kapitał Ludzki

1 2

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.