• Temperatura -4oC
  • Ciśnienie 991.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020 realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie p.n. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” .

Konsultacje projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2020r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi

Konsultacja projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie p.n. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn. . „Ogarnij hejt w szkole”

Dofinansowanie sportu na 2020 rok

Burmistrz Miasta Żary  informuje, że 30 listopada 2019 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2020 roku.

Prowadzenie Świetlicy dla osób bezdomnych

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Dyrektora Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Narzdzia i usugi