• Temperatura 19oC
  • Ciśnienie 994.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja” – znamy wyniki!

MISTRZOWSKIE LEKCJE WF

Certyfikowana praktyczna konferencja dla nauczycieli WF i trenerów sportowych w placówkach edukacyjnych
TERMIN: 9 października 2021 r. Poznań godz. 9.00-15.00
 
Ruszyły zapisy na stacjonarne wydarzenie!
Program konferencji jest zgodny z aktualnymi wytycznymi MEN dotyczącymi wzbudzanie motywacji na lekcjach WF i zajęciach ruchowych oraz nadrabiania aktywności fizycznej uczniów po przerwie związanej z edukacją zdalną.
Ponadto od września do grudnia 2021 r., szkoły mogą się ubiegać się o środki finansowe na zajęcia dodatkowe w szkole, mające na celu zaktywizować uczniów do ruchu oraz zniwelować skutki wielu miesięcy zdalnej nauki.
Wydarzenie to praktyczne warsztaty przygotowane specjalnie z myślą o nauczycielach WF, realizowane w nowatorskiej formule spotkania i obejmujące:
  • 5 godzin intensywnych warsztatów na sali gimnastycznej i w plenerze, pod okiem doświadczonych ekspertów, na których nauczyciele przećwiczą aktywności wspomagające nowoczesne lekcje wf
  • Pakiet gotowych pomysłów, ćwiczeń scenariuszy w formie materiałów dodatkowych wysyłanych elektronicznie
  • Certyfikat uczestnictwa
Co ważne! Partnerem konferencji jest Fundacja Moniki Pyrek - tworząca projekty dla dzieci, młodzieży i opiekunów zachęcające do bycia aktywnym i spędzania wolnego czasu na sportowo.
Więcej informacji i zapisy: www.mistrzowskielekcjewf.pl/
 

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

• Informacje podstawowe
Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 
• Dla kogo pomoc i jaka jest jej wartość?
Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do:
 
1.                                                    Kwota dofinansowania: 445,00 zł
klasa
Niepełnosprawność
klasa I - III czteroletniego liceum ogólnokształcącego
Uczeń:
• słabowidzący
• niesłyszący
• słabosłyszący
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
klasa III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym
klasa I - III  pięcioletniego technikum
klasa III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonego w pięcioletnim technikum
 
2.                                                    Kwota dofinansowania: 390,00 zł
klasa
Niepełnosprawność
branżowa szkoła I stopnia lub branżowa szkoła II stopnia
 Uczeń:
• słabowidzący
• niesłyszący
• słabosłyszący
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
 
3.                                                    Kwota dofinansowania: 225,00 zł
klasa
Niepełnosprawność
szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
Uczeń:
• z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
(w przypadku gdy są to niepełnosprawności
spośród niepełnosprawności wymienionej wyżej oraz spośród niepełnosprawności  wymienionych w tabeli 1 i 2)
 
• Sposób załatwienia sprawy
 
Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu !
 
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych należy:
 
1. złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2021/2022 – w terminie do 15 października 2021 r.
 
• wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, pełnoletni uczeń, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 
2. dokonać zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
 
3. przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu:
w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest:
- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia,
- rachunek,
- paragon,
- oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów zwrot kosztów zakupu następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu, zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2021/2022, wykaz zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 
Według założeń tegorocznego programu zwrot kosztów zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych nastąpi najpóźniej do dnia 7 grudnia 2021 r.

Załączniki

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia

MEiN dofinansuje do 80 proc. kosztów wycieczek szkolnych do miejsc pamięci narodowej

Komunikat ws. stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

Nabór wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) rozpocznie się od dnia 1 września 2021 r.  

Komu przysługuje stypendium?
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
•    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Co należy spełnić, by otrzymać stypendium?
• kryterium dochodowe, tj. kwota 528,00 zł netto na osobę w rodzinie (dochód z miesiąca sierpnia),
• być mieszkańcem miasta Żary.
 
Skąd można pobrać wniosek o stypendium?
Aktualne wnioski o stypendium szkolne dostępne są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Żarach - Biuro Obsługi Mieszkańca (przy wejściu B) lub na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Co i jak załatwić - Wydziały - Stypendium szkolne.
 
Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium?
• dla uczniów szkół – w terminie od 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r.,
• dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2021 r.,
• jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniulutego - wniosek należy złożyć w terminie od 1 lutego do 15 lutego danego roku szkolnego.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

KONKURS PLASTYCZNY „Gorzowski fenomen – 31 sierpnia 1982r.

Komunikat

1 2 3 4 5 6 ... 9

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.