• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

DOBRY BIZNES W ŻARACH – spotkanie z Firmą RELPOL S.A.

Jest nam niezmiernie miło, że nasze spotkania z cyklu Dobry Biznes w Żarach cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród żarskiej młodzieży i lokalnych przedsiębiorców.
Nowy rok rozpoczęliśmy wspólnie z firmą RELPOL S.A., która zechciała opowiedzieć o swojej firmie i pokazać oferowane produkty. Rozmawialiśmy także o możliwościach jakie firma stwarza na rynku pracy. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

Good Business in Żary - an invitation to a meeting with RELPOL Company

We are very pleased that our meetings in the Good Business in Żary Series are so popular with both young people from Żary as well as local entrepreneurs.
We began the new year together with RELPOL S.A. which talked to us about its activities and presented its products. We also discussed the opportunities offered by the company on the labour market. At the end of the meeting, all the participants received small gifts.
 
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

Dobry Biznes w Żarach – zaproszenie na spotkanie z Firmą RELPOL

Nasze spotkania z młodzieżą z cyklu DOBRY BIZNES W ŻARACH  cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony młodych ludzi jak i przedsiębiorców, dlatego też postanowiliśmy zorganizować kolejne spotkanie, tym razem z przedstawicielami żarskiej firmy RELPOL.
Kiedy? 11.01.2023 r. godz. 10.00
Gdzie? Sala konferencyjna Ratusza.
Przypominamy, że do 16.01.2023 r. czekamy na biznesowe pomysły w ramach konkursu STARTUP Społecznie - Pozytywny.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

Good Business in Żary - an invitation to a meeting with RELPOL Company

Our meetings with young people from the GOOD BUSINESS IN ŻARY Series turn out to be very popular with both young people and entrepreneurs, which is why we decided to organize another meeting, this time with representatives of RELPOL company in Żary.
When? 11/01/2023 at 10:00
Where? The Town Hall conference room.
We would like to remind you that until 16/01/2023 we are waiting for business ideas in connection with the Socially-Positive STARTUP competition.
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

Spotkanie ze Społeczną Radą Przedsiębiorców

W tym tygodniu odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Społecznej Rady Przedsiębiorców, a więc kolejna okazja do rozmów o naszym projekcie z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Meeting with the Social Council of Entrepreneurs

This week there was also a meeting with representatives of the Social Council of Entrepreneurs which gave us yet another opportunity to talk about our Project with entrepreneurs and representatives of business environment institutions.
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

Seminarium dotyczące monitoringu jakości powietrza

W tym tygodniu Daniel Babula - Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami firmy Integrale IT Sp. z o. o., uczestniczył w seminarium zorganizowanym przez Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku trwającymi pracami nad monitoringiem jakości powietrza w naszym mieście. więcej ...
Zadanie obejmuje m.in. przeprowadzenie pełnej i profesjonalnej inwentaryzacji źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery obejmująca:
- dwutlenek siarki,
- dwutlenek azotu,
- tlenek węgla,
- ozon,
- pył PM10,
- pył PM 2,5.
Inwentaryzacja obejmie:
- budynki,
- zakłady przemysłowe.
oraz w podstawowym zakresie liniowe źródła zanieczyszczeń.
Powstanie baza danych źródeł oraz wielkości zanieczyszczeń
powietrza w mieście, która stanowić będzie podstawę do budowy i testów modelu symulacyjnego.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej
czytaj dalej

Wydłużamy termin na składanie biznesowych pomysłów w konkursie STARTUP Społecznie - Pozytywny.

W związku z rosnącym zainteresowaniem konkursem STARTUP Społecznie – Pozytywny wydłużamy termin zgłaszania pomysłów do 16 stycznia 2023. Zachęcamy niezdecydowanych- uruchomcie swoją wyobraźnię i powalczcie o sukces. 

Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

We extend the deadline for submitting business ideas in the Socially-Positive STARTUP competition

Due to the growing interest in the Socially-Positive STARTUP competition, we extend the deadline for submitting ideas until January 16, 2023. We encourage the undecided to take part - stir up your imagination and give it a try!
 
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

DOBRY BIZNES W ŻARACH – spotkanie z Firmą M&J

15 grudnia w sali konferencyjnej Ratusza odbyło się drugie spotkanie młodych mieszkańców z cyklu DOBRY BIZNES W ŻARACH. Tym razem uczniowie poznali przedstawicieli Firmy M&J, której motto brzmi: "Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, są tylko takie których jeszcze nie robiliśmy".
Nasi goście, Pani Ewelina Michałowska i Pan Piotr Mikołajczyk opowiedzieli młodzieży o początkach i rozwoju firmy, o podejmowanych zadaniach tych łatwiejszych i tych na pozór niemożliwych, a także o możliwościach zawodowych dla młodych ludzi na naszym lokalnym rynku. Wcale nie trzeba wyjeżdżać do wielkiego miasta, aby znaleźć pracę, zrobić karierę lub stworzyć odnoszącą sukcesy firmę. Po raz kolejny przekonujemy się, że mamy w naszym mieście otwartych, kreatywnych i niezwykle ciekawych ludzi.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Good Business in Żary - an invitation to a meeting with M&J Company

On December 5, the second meeting of young residents within the GOOD BUSINESS IN ŻARY Series took place in the conference room of the Town Hall. This time, students met representatives of M&J Company, whose motto is: "Nothing is impossible for us, there are only things we haven't done yet."
Our guests, Ms. Ewelina Michałowska and Mr. Piotr Mikołajczyk, told young people about the beginnings and the development of the company, about those easier as well as seemingly impossible tasks undertaken, as well as about professional opportunities for young people on our local market. You don't need to go to a big town to find a job, make a career or start a successful company. Once again, we were convinced that there are open, creative and extremely interesting people in our town.
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

O działaniach w projekcie „Żary, tu chcę żyć!!!” z Miejską Radą Seniorów

14.12.2022 r. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z Miejską Radą Seniorów podsumowujące ich działalność na rzecz miasta, była to również okazja do podsumowania podjętych i zaplanowanych działań w ramach naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!", które omówił Patryk Faliński - Wiceburmistrz Miasta Żary.
 
Drodzy seniorzy dziękujemy Wam za zaangażowanie, aktywność i chęć działania na rzecz naszego miasta i liczymy na dalszą współpracę.
Życzymy przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

On activities within "Żary, I want to live here!!!" Project with the Town Council of Seniors

On 14/12/2022 this year's final meeting with the Town Council of Seniors took place whose aim was to summarize their activities for the town. It was also an opportunity to review the actions taken and planned as part of our "Żary, I want to live here!!!" Project, which were presented by Mr. Patryk Faliński - Deputy Mayor of Żary.
Dear Seniors! Thank you for your commitment, engagement and willingness to act on behalf of our town: we are counting on your further cooperation.
We wish you health, prosperity, joy and perseverance in the pursuit of your goals.
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

System monitorowania jakości powietrza – spotkanie z mieszkańcami

Za nami spotkanie z mieszkańcami w sprawie systemu monitorowania jakości powietrza w naszym mieście.
Frekwencja tym razem nie dopisała, ale dziękujemy, tym którzy byli obecni i poświęcili swój czas.
Co zakłada nowy system monitowania powietrza w Żarach?
- redukcję zanieczyszczeń powietrza oraz poprawę jakości życia mieszkańców miasta Żary;
- budowę systemu techniczno-informatycznego monitoringu jakości powietrza w mieście;
- uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji o jakości powietrza w mieście i obszarach przylegających;
- udostępnianie online informacji o bieżącej i przewidywanej jakości powietrza w dowolnym punkcie miasta;
- opracowanie i budowę modelu symulacyjnego, w tym mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza;
- zmniejszenie zjawiska SMOG poprzez wdrażanie działań redukujących emisję zanieczyszczeń w oparciu o naukowe rekomendacje dostarczane przez system.
Mamy nadzieję, że cele zostaną osiągnięte nie mniej jednak każdy z nas może dołożyć swoją „cegiełkę” do czystego powietrza, aby wszystkim żyło się lepiej.
Wspólnie zadbajmy o nasze środowisko!
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny
  
 

Air quality monitoring system - meeting with residents

We have just had a meeting with our residents regarding the air quality monitoring system in our town. The attendance was poor this time, but we would still like to thank those who were present and decided to spend that time with us.
What does the new air monitoring system in Żary involve?
- reducing air pollution and improving the quality of life of the inhabitants of Żary;
- developing the technical and IT system for monitoring air quality in the town;
- obtaining full and reliable information on air quality in the town and its adjacent areas;
- providing online information on current and expected air quality indicators at any location in the town;
- designing and developing a simulation model, including a map of the spread of air pollution;
- reducing the SMOG phenomenon by implementing measures to curb pollutant emissions based on scientific recommendations provided by the system.
We hope that the goals will be achieved, but we should also remember that each of us may contribute to cleaner air to make everyone's lives better.
Let's take care of our environment together!
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

Dobry Biznes w Żarach – zaproszenie na spotkanie z Firmą M&J

Przed nami kolejne spotkanie dla młodzieży z cyklu Dobry Biznes w Żarach w ramach realizowanego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!". Tym razem w sali Ratusza 15.12.2022 r. o godz. 10.00 gościć będziemy przedstawicieli Firmy M&J w Żarach.
Firma M&J jest jedną z nowocześniejszych firm budowlanych na polskim rynku.
Chętnych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału na adres mailowy e-mail
Przy okazji przypominamy, że do 14.12.2022 r. czekamy na Wasze zgłoszenia w konkursie STARTUP Społecznie - Pozytywny.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://www.zary.pl/PL/2918/ZARY__TU_CHCE_ZYC/
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

Good Business in Żary - an invitation to a meeting with M&J Company

There is another meeting scheduled for young people from the Good Business Series in Żary as part of "Żary, I want to live here!!!" project. This time it will take place in the room of the Town Hall on December 15, 2022 at 10.00 and we will host representatives of M&J Company in Żary.
M&J is one of the most modern construction companies on the Polish market.
All those interested are invited to submit their participation requests to the e-mail address.
We would also like to make use of this opportunity and remind you that we are waiting for your entries in the Socially-Positive STARTUP competition until 14/12/2022.
The rules of the competition and the application form are available at http://www.zary.pl/PL/2918/ZARY__TU_CHCE_ZYC/
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 is implemented under the "Local Development" program

DOBRY BIZNES - spotkanie młodzieży z Teresą Olejnik – założycielką firmy KOBRA

Za nami pierwsze spotkanie z cyklu DOBRY BIZNES w ramach ogłoszonego konkursu STARTUP Społecznie - Pozytywny. Dzisiaj w sali Ratusza gościliśmy Panią Teresę Olejnik założycielkę żarskiej firmy KOBRA oraz licznie zgromadzoną żarską młodzież.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 11

Narzdzia i usugi