• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Ambasadorzy konkursu STARTUP Społecznie - Pozytywny

W mikołajkowym klimacie wspólnie z Panią Danutą Madej Burmistrzem Miasta Żary, odwiedziliśmy żarską młodzież, która uczestniczyła w październikowym spotkaniu w ramach naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!", aby podziękować za ich udział drobnymi upominkami a także zaprosić, aby zostali ambasadorami w swoich szkołach ogłoszonego konkursu "STARTUP Społecznie – Pozytywny”.
Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i liczymy na współpracę w kolejnych przedsięwzięciach.
I czekamy na Wasze biznesowe pomysły!
Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie internetowej  http://www.zary.pl/PL/2918/ZARY__TU_CHCE_ZYC/
Żarska Ósemka - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Żarach Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach Szkoła Podstawowa nr 10 w Żarach I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach Społeczne Liceum Ogólnokształcące ZSOiT Żary Budowlanka-Żary
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ambassadors of the Socially - Positive STARTUP competition

In the atmosphere of St. Nicholas' Day, together with Mrs Danuta Madej, Mayor of the Town of Żary, we visited young people of Żary, who participated in the October meeting as part of our "Żary, I want to live here!!!" project, to thank for their participation, bring them small gifts and invite them to become ambassadors of the announced "Socially - Positive STARTUP " competition in their schools.
Thank you for your warm welcome! We look forward to working with you on future projects.
Plus: we are waiting for your business ideas!
The rules and regulations of the competition and the application form are available at http://www.zary.pl/PL/2918/ZARY__TU_CHCE_ZYC/
Primary School No. 8 in Zary, Primary School No. 2 in Zary, Primary School No. 1 named after Frederic Chopin in Żary, Primary School No. 10 in Żary, 1st General Secondary School named after Bolesław Prus in Żary, the Complex of General and Technical Schools in Żary, "Budowlanka" Construction Technical School
"Żary, I want to live here !!!" Project financed from the Financial Mechanism of the 2014-2021 European Economic Area  and implemented under the "Local Development" program

Spotkanie z młodzieżą z udziałem Teresy Olejnik – założyciela firmy KOBRA

Droga młodzieży,
w nawiązaniu do ogłoszonego konkursu Startup Społecznie Pozytywny, zapraszamy Was 09.12.2022 r. na spotkanie z Teresą Olejnik, która jest założycielką żarskiej firmy KOBRA. Jest to przykład świetnie rozwijającego się proekologicznego biznesu. Być może podczas spotkania zrodzą Wam się nowe pomysły "skazane" na sukces w naszym mieście.
Szczegóły znajdziecie na plakacie.
Chętnych zapraszamy do zgłaszania swojego udziału na adres mailowy e-mail
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://www.zary.pl/PL/2918/ZARY__TU_CHCE_ZYC/
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny
 

Meeting of young people with Ms Teresa Olejnik - the founder of the KOBRA company

Dear Young People,
In reference to the announced Socially Positive Startup competition, we invite you on December 9, 2022 to meet Ms Teresa Olejnik, the founder of KOBRA company located in Żary. KOBRA is an example of a well-developing, pro-ecological business. Perhaps during the meeting you will come up with new ideas "bound" to succeed in our town.
The details can be found on the poster.
If you are interested, we would like you to confirm your participation by senging a message to the e-mail address
The rules and regulations of the competition and the application form are available at http://www.zary.pl/PL/2918/ZARY__TU_CHCE_ZYC/
 
"Żary, I want to live here !!!" Project financed from the Financial Mechanism of the 2014-2021 European Economic Area  and implemented under the "Local Development" program

Porozmawiamy o monitoringu powietrza w Żarach

W listopadzie br. zawarta została umowa z konsorcjum firm: Uniwersytet Zielonogórski-Lider Konsorcjum oraz Integrale IT Sp. Z o.o. na realizację zadania pn. „Innowacyjny system monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary” w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”. O tym, jak będzie realizowane to przedsięwzięcie chcielibyśmy porozmawiać z Wami, mieszkańcami naszego miasta już 13.12.2022 r. godz. 15.00 w Folwarku Zamkowym.
Zapraszamy!
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny

Let us talk about air quality monitoring in Żary

In November this year an agreement was concluded with a consortium of companies: University of Zielona Góra-Consortium Leader and Integrale IT Sp. z o.o. for the implementation of the task entitled "Innovative air quality monitoring and analysis system in the town of Żary" as part of the "Żary, I want to live here!!!" project. We would like to meet and talk to you, the inhabitants of our town, about how this project will be implemented on December 13, 2022, at 3:00 p.m. in Folwark Zamkowy (The Castle Folwark).
You are cordially invited!
 
"Żary, I want to live here !!!" Project financed from the Financial Mechanism of the 2014-2021 European Economic Area  and implemented under the "Local Development" program
 

Wiadomości z Ratusza – Konkurs STARTUP Społecznie Pozytywny

Zapraszamy na Wiadomości z Ratusza, a w nich m.in. Małgorzata Cegielska – Dyrektor żarskiego muzeum o konkursie STARTUP Społecznie Pozytywny realizowany w ramach naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

News from the Town Hall - The Socially Positive STARTUP Competition

Here is the News Bulletin from the Town Hall, including, among others. Ms Małgorzata Cegielska - Director of the Żary Museum about the Socially Positive STARTUP competition implemented as part of our "Żary, I want to live here!!!" project.
 
"Żary, I want to live here !!!" Project financed from the Financial Mechanism of the 2014-2021 European Economic Area  and implemented under the "Local Development" program

Konkurs dla młodzieży – START-UP Społecznie Pozytywny

Masz mniej niż 25 lat i masz już pomysł na biznes?  To ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!
Tematem konkursu jest pomysł na biznes, który miałby realną szansę na realizację i powodzenie w mieście Żary. W pracy konkursowej należy zwrócić szczególną uwagę na dopasowanie pomysłu na biznes nowych technologii dostępnych na rynku.
Pomysły do konkursu można zgłaszać :
- indywidualnie,
- grupowo (maksymalnie 3 osoby).
 
Szczegóły znajdziecie w Regulaminie konkursu.
ZAPRASZAMY!
 

Socially Positive START-UP: Competition for young people Are you under 25 and with a business idea? Then this competition is for you!

The theme of the competition is a business idea that would stand a good chance of being implemented and succeed in the town of Żary. In the competition entry, special attention should be paid to matching the business idea to new technologies available on the market.
Ideas for the competition can be submitted:
- individually,
- by groups (up to 3 people).
More details can be found in the Competition Regulations.
YOU ARE WELCOME TO JOIN!
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program Learn more at: bit.ly/Local Development

Dom Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia

Dzisiaj chcemy się z Wami podzielić pomysłami na adaptację budynku po byłym Gimnazjum nr 3 na Dom Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej realizowanej w ramach projektu "Żary, tu chcę żyć!!!". Co wstępnie projekt przewiduje dla naszych seniorów? Szczegóły znajdziecie na infografice.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny

Nursing Home with the Day Support Center

Today we would like to share with you the ideas for adapting the building of the former Middle School No. 3 into a Social Welfare House with the Day Support Center. Currently, we are at the stage of developing project documentation implemented as part of the "Żary, here I want to live here!!!" Project. What does the project initially envisage for our seniors? Details can be found in the infographic.
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program.

Co dalej z wystawą?

Cała wystawa prac konkursowych będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych na Folwarku Zamkowym dzisiaj do godz. 15.00 i w sobotę od godz. 10.00 do godz. 12.00.
Po tym czasie, przez ok. 2 tygodnie (w okresie kiedy nie będzie innych wydarzeń) pozostawimy dla zainteresowanych na folwarku wystawę zwycięskich prac.
To nie wszystko...
Przypominamy i zapraszamy na spacer po żarskim zamku wraz z prezentacją zwycięskiej pracy już jutro, 5 listopada o godz. 12.00.
Spotykamy się przy fontannie zamkowej.
Naszymi Przewodnikami będą Pan Ireneusz Brzeziński – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji oraz Pan Arkadiusz Gutka ze Stowarzyszenia Region Łużyce, a zarazem partner naszego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej

And what about the exhibition?

The entire exhibition of competition works will be available to all interested in Folwark Zamkowy today until 15.00 and on Saturday from
10.00 to 12.00.
After this time, for about 2 weeks (when there will be no other events) we shall leave the exhibition of the winning works available in Folwark for those interested.
And it's not everything...
Just to remind you: you are invited for a walk around Żary Castle with the presentation of the winning works tomorrow, November 5 at 12.00.
We meet at the Castle fountain.
Our guides will be Mr. Ireneusz Brzeziński - Head of the Department of Economic Policy and Promotion and Mr. Arkadiusz Gutka from the Lusatia Region Association, and a partner of our "Żary, I want to live here!!!"
Project.
"Żary, I want to live here!!!" Project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program Find out more

Zaproszenie na wystawę prac konkursowych na opracowanie koncepcji zagospodarowania żarskiego zamku

Rozmowy z młodzieżą przy…pizzy

Są rozmowy przy kawie, okrągłym stole, a my zaprosiliśmy naszą młodzież na rozmowę przy... pizzy rozmawialiśmy o ich i naszych pomysłach na miasto. Wiemy nad czym musimy pracować i czego młodzi żaranie od nas oczekują. Tematów było wiele i moglibyśmy rozmawiać bez końca
Chęci i zapału naszej młodzieży nie brakuje, to najważniejsze. A dyskutowaliśmy o:
- komunikacji urzędu z młodzieżą,
- pomysłach na start-upy,
- rodzinnych firmach przekazywanych z pokolenia na pokolenie,
- ekologii,
- planowanej aplikacji do kontaktu z mieszkańcami.
Do rozmowy od czasu do czasu włączali się nauczyciele - opiekunowie samorządów uczniowskich ze swoim punktem widzenia, który był kontrą dla nas, a czasami dla ich uczniów.
Liczymy, że z taką kreatywnością i zaangażowaniem wezmą udział w naszym przedsięwzięciu START-UP Społecznie- Pozytywny, który będziemy realizować w ramach naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!".
Taka młodzież to przyszłość naszego miasta.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Conversation over ... pizza

There are talks over coffee, talks at round tables, and we invited our young people to a conversation over ... pizza to talk about their and our ideas concerning the town. We know what we have to work on and what young people expect from us. The topics were many and we could have talked endlessly…
There is no shortage of our youth's willingness and enthusiasm, which is the most important thing. And we discussed:
- the town office communication with young people,
- ideas for start-ups,
- family businesses passed down from generation to generation,
- ecology,
- the planned application to contact the residents.
From time to time, the discussion was joined by teachers - supervisors of student councils who shared their perspective, which was a counter for us, and sometimes for their pupils, too.
We hope that with such creativity and commitment they will take part in our Socially-Positive START-UP project, which we will implement as part of our "Żary, I want to live here !!!" project.
Such young people are the future of our town!
 
"Żary, I want to live here !!!" Project financed from the Financial Mechanism of the 2014-2021 European Economic Area  and implemented under the "Local Development" program

2 Spotkanie EMPIRIE – sieci wymiany doświadczeń – MIASTO OBYWATELI

W ubiegłym tygodniu ramach 2 spotkania EMPIRII - sieci wymiany doświadczeń organizowanego przez Związek Miast Polskich odwiedziliśmy Konin. Tu płynie energia. Był to wyjątkowy czas, bo poznaliśmy wyjątkowych ludzi.
A wszystko zaczęło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ogromne wrażenie zrobiła na nas Akademia Życia i Samodzielności - mieszkania treningowe, gdzie osoby niepełnosprawne pomimo przeciwności losu uczą się samodzielności.
Dzięki Maciejowi i jego kolegom z Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ mogliśmy zmierzyć się z problemami dostępności z jakimi na co dzień zmagają się osoby niepełnosprawne - łatwo nie było...
Mieliśmy również okazję do rozmów z Burmistrzem Konina Piotrem Korytkowskim oraz Młodzieżową Radą o aktywności młodzieży w życiu miasta i wzajemnej współpracy. Poznaliśmy miejscówkę konińskiej młodzieży Stowarzyszenie M-LAB, gdzie rodzą się ich pomysły i gdzie spędzają swój wolny czas.
Poza aktywnymi warsztatami był też czas na poznanie siebie nawzajem i wymianę doświadczeń.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej bit.ly/RozwójLokalny

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: 2 Spotkanie EMPIRIE – sieci wymiany doświadczeń – MIASTO OBYWATELI

2nd EMPIRIE meeting - the network for exchange of experiences - TOWN OF CITIZENS

Last week, as part of the 2nd EMPIRIA meeting - the network for exchange of experiences organized by the Association of Polish Towns and Cities, we were visiting Konin. Energy flows here. It was a special time as we had an opportunity to meet truly exceptional people.
And it all started in the Center of Non-Governmental Organizations in Konin: we were impressed by the Academy of Life and Self-Reliance - training apartments, where people with disabilities are learning to become self-reliant, despite adversities.
Thanks to Maciej and his colleagues from PODAJ DALEJ Doktor Piotr Janaszek Foundation we could experience the accessibility problems faced by people with disabilities daily - and it was not easy ...
We also had the opportunity to talk with the Mayor of Konin, Mr Piotr Korytkowski and the Youth Council about the activity of young people in the life of the town and their mutual cooperation. We got to know the favourite meeting place of Konin’s youth: M-LAB Association where their ideas are born and where they spend their free time.
Apart from active workshops, there was also time to get to know each other and exchange experiences.
"Żary, I want to live here !!!" Project financed from the Financial Mechanism of the 2014-2021 European Economic Area  and implemented under the "Local Development" program
1 2 3 4 5 6 ... 11

Narzdzia i usugi