• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

O projekcie z radnymi…

W ubiegłym tygodniu podczas Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rafał Fularski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury wraz ze swoim zastępcą Danielem Babulą dyskutowali z radnymi na temat:
 
- planowanej budowy systemu monitorowania i analizy jakości powietrza w mieście Żary;
- opracowania systemu zagospodarowania wód opadowych;
- budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo - rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy Strefie Przemysłowej Lotnisko w Żarach;
- poszerzenia terenów zielonych w naszym mieście poprzez założenie ogrodu sensorycznego, parków kieszonkowych, łąk kwietnych czy też zielonych przystanków.
 
Wszystkie te zadania są częścią naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
fot.: Regionalna
 

About the project with our councillors ...

Last week, during the Municipal Property, Finance and Economic Development Commission, Mr Rafał Fularski - the Head of the Infrastructure Department together with his deputy Mr Daniel Babula discussed the following issues with councillors:
- the planned construction of an air quality monitoring and analysis system in the town of Żary;
- the development of a rainwater management system;
- the construction of a road with a bicycle path fromKilińskiego Street to Wapienna Street and a pedestrian and bicycle bridge over the state road No. 12 at the "Lotnisko" Industrial Zone in Żary;
- extending green areas in our town by establishing a sensory garden, pocket parks, flower meadows or green stops.
All these tasks are part of “Żary, I want to live here!!!" project
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program
photo: Gazeta Regionalna

Adaptacja ruin zamku na „Centrum Kultury i Tradycji Zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach” - spotkanie robocze z SARP Zielona Góra

W ubiegłym tygodniu 13 maja 2022 r. odbyło się spotkanie robocze naszego Zespołu z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich z Zielonej Góry.
Spotkanie dotyczyło realizacji i zawansowania prac dotyczących konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji pn.: Adaptacja ruin zamku na „Centrum Kultury i Tradycji Zamku Dewinów – Bibersteinów w Żarach”. Omówiono regulamin konkursu oraz zasady przeprowadzania konkursu który zostanie ogłoszony już niebawem, o czym Was również poinformujemy.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
     
 

Adaptation of the ruins of the castle for the "Center for Culture and Tradition of the Devins - Bibersteins Castle in Żary" - a working meeting with SARP Zielona Góra

Last week, on May 13, 2022, the working meeting of our Team with representatives of the Association of Polish Architects from Zielona Góra took place.
The meeting concerned the implementation and advancement of works related to the architectural competition for the development of the concept entitled: The adaptation of the ruins of the castle for the "Center of Culture and Tradition of the Devins - Bibersteins Castle in Żary". The rules of the competition and the rules of conducting the competition were discussed, which will be announced soon and about which we will also inform you.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Kolejna odsłona Forum Rozwoju Lokalnego 24.05.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się w Zgierzu oraz online na platformie ClickMeeting i na profilu Związku Miast Polskich, gdzie będzie transmitowane na żywo.  Tematem najbliższego FRL jest „Finansowanie rozwoju miast w warunkach destabilizacji”.  W ramach seminarium przygotowującego do Światowego Forum Miejskiego uczestnicy będą poszukiwali odpowiedzi na pytanie o wpływ na budżety lokalne obecnych warunków społeczno-ekonomicznych. Będziemy rozmawiać także:
  • obecnym stanie finansów JST na podstawie wykonania budżetów za 2021 r.,
  • jak kształtować lokalną polityką finansową w świetle rekomendacji OECD,
  • czy partnerstwo publiczno-prywatne może wpływać na efektywność w zarządzaniu majątkiem miasta,
  • jak zmiany w nowej perspektywie finansowej UE mogą wpłynąć na budżety lokalne – Jan Olbrycht
Przygotuj się z nami do WUF11 w Katowicach! Rejestracja już trwa!
Niezbędne linki:

Wizyta studyjna w Bolesławcu

12 maja 2022 r. udaliśmy się na kolejną wizytę studyjną, tym razem do Bolesławca zobaczyć jak funkcjonuje tamtejszy Dom Pomocy Społecznej.
Zwiedzanie DPS i jego otoczenia było poprzedzone spotkaniem z Panem Piotrem Romanem Prezydentem Miasta Bolesławiec oraz Panem  Bogusławem Szeffs Dyrektorem DPS. Poznaliśmy historię budowy  DPS, jego strukturę i organizacje. Spotkanie było doskonałą okazją na wymianę doświadczeń  i dobrych praktyk w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej.  Dziękujemy serdecznie za tak miłe przyjęcie i podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami w budowaniu systemu wsparcia dla osób starszych. 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
     

Study visit in Bolesławiec

On May 12, 2022 we went on another study visit, this time to Bolesławiec to see how the local Nursing Home there works.Visiting the Nursing Home and its surroundings was preceded by a meeting with Mr Piotr Roman, the President of the Town of Bolesławiec and Mr Bogusław Szeffs, the Director of the Nursing Home. We learnt about the history of the construction of the Nursing Home, its structure and organization. The meeting was an excellent opportunity to exchange experiences and discuss good practices in the scope of broadly understood social assistance.Thank you very much for such a warm welcome and sharing your experiences in building a support system for the elderly with us.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Warsztaty z ekspertami Związku Miast Polskich

Za nami intensywne dwa dni warsztatowe z udziałem ekspertów Związku Miast Polskich Katarzyny Śpiewok oraz Justyny Wieczorkiewicz - Molendo dotyczących monitorowania  realizowanych przedsięwzięć w ramach projektu "Żary, tu chcę żyć!!!" oraz zarządzania ryzykiem z zastosowaniem narzędzi oferowanych przez ZMP.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Workshops with experts from the Association of Polish Towns and Cities

We have just completed two intensive days of workshops run by experts from the Association of Polish Towns and Cities, Ms Katarzyna Śpiewok and Ms Justyna Wieczorkiewicz - Molendo, concerning the monitoring of activities undertaken in connection with "Żary, I want to live here!!!" project as well as risk management with the use of tools offered by the APT&C. "Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program.

Załączniki

Realizacja Programu Rozwoju Instytucjonalnego

05.05.2022 r. spotkaliśmy się z dyrektorami żarskich szkół i przedszkoli w związku z realizacją działania  pn.: „Usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w gminie w obszarze zarządzania strategicznego”  w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”. Celem spotkania było omówienie możliwości wdrożenia rozwiązań podnoszących jakość i skuteczność komunikacji pomiędzy pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
  

Implementation of the Institutional Development Program

On 05/05/2022 we met with the directors of schools and kindergartens in Żary in connection with the implementation of the activity entitled: "Improving internal and external communication in the commune in the area of strategic management" within the Institutional Development Program under the "Żary, I want to live here!!!" project. The purpose of the meeting was to discuss the possibilities of implementing solutions that increase the quality and effectiveness of communication between employees of the office and organizational units of the commune.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

W poszukiwaniu dobrych praktyk ...

28.04.2022 r. Olaf Napiórkowski - Wiceburmistrz miasta Żary wraz z przedstawicielami naszego Zespołu Miejskiego odwiedzili zielonogórski Dom Pomocy Społecznej.
czytaj dalej

Rozstrzygniecie konkursu „Młodzi mają głos”

Jesteście ciekawi, który pomysł zwyciężył w naszym konkursie "Młodzi mają głos"? Odpowiedź znajdziecie w naszym materiale filmowym
Zwycięzcom gratulujemy!
A już wkrótce przedstawimy Wam pomysłodawców tego przedsięwzięcia. 
--------
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

The results of the "The Young Have a Say" contest

Are you curious about which idea won our competition "The Young Have a Say"? The answer is given in the video
Congratulations to the winners!
Soon we will introduce you to the originators of this undertaking.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

EMPIRIE sieć wymiany doświadczeń

Czym są EMPIRIE?
EMPIRIE - Sieci Wymiany Doświadczeń to nowe przedsięwzięcie oparte na idei sieciowania. Polega ono na okresowych spotkaniach (w formule stacjonarnej i online) stałych przedstawicieli miast zgłoszonych do poszczególnych sieci tematycznych, w trakcie których dzielą się doświadczeniami i pomysłami na rozwiązywanie problemów między sobą oraz z ekspertami i praktykami z zewnątrz.
czytaj dalej

Spotkanie z Miejską Radą Seniorów

05.04.2022 r. Katarzyna Pękala Dyrektor Mops Żary, a zarazem członek naszego Zespołu Miejskiego podczas wczorajszego spotkania Miejskiej Rady Seniorów przedstawiła zebranym cel naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!",  a także omówiła założenia do dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia w budynku przy ul. Staszica (po byłym Gimnazjum nr 3). Planowane są również dwie wizyty studyjne, do DPS w Zielonej Górze oraz DPS w Bolesławcu. Chcielibyśmy skonsultować się z praktykami, na co warto zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu nowego Domu Pomocy Społecznej aby swoimi standardami  odpowiadał wszystkim oczekiwaniom przyszłych pensjonariuszy.
--------
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Meeting with the Town Council of Seniors

05/04/2022 Ms Katarzyna Pękala, the Director of the Municipal Centre for Social Care in Żary, and also a member of our Municipal Team, during yesterday's meeting of the Municipal Council of Seniors, discussed the principles of “Żary, I want to live here!!! project and the establishment of the Nursing Home with the Daily Support Home in the building at ul. Staszica (formerly Junior High School No. 3). Two study visits are also planned, to the nursing homes in Zielona Góra and in Bolesławiec. We would like to consult with those with hands-on experience, what is worth paying special attention to when establishing a new nursing home so that its standards meet all the expectations of future residents.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program
1 ... 3 4 5 6 7 ... 11

Narzdzia i usugi