• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Wiadomości z Ratusza… o projekcie „Żary, tu chcę żyć!!!”

Kilka informacji o naszym projekcie "Żary, tu chcę żyć!!!" w najnowszym wydaniu "Wiadomości z Ratusza"
  • Olaf Napiórkwski - Wiceburmistrz Żar o przygotowaniu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji adaptacji ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji;
  • Beata Kłębukowska - Dyrektor MBP Żary o konkursie „Młodzi mają głos”
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

News from the Town Hall ... about "Żary, I want to live here!!!" project

Some information about "Żary, I want to live here!!!" project. in the latest issue of "Wiadomości z Ratusza" (Eng. "News from the Town Hall"). Mr Olaf Napiórkowski - the Deputy Mayor of Żary, on the preparation of an architectural competition to develop the concept for the adaptation of the ruins of the castle into the Center of Culture and Tradition; Ms Beata Kłębukowska - the Director of the Municipal Public Library in Żary about "The Young Have a Say" competition.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Konkurs „MŁODZI MAJĄ GŁOS!”

Jeśli masz 14 – 25 lat i masz pomysł na zorganizowanie imprezy w Żarach, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!
Szczegóły znajdziecie w naszym regulaminie.
Na zgłoszenia czekamy do 08.04.2022 r.
Ogłoszenie wyników 29.04.2022 r.
 
Zapraszamy!
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Competition "THE YOUNG HAVE A SAY!"

If you are 14-25 years old and you can think of an event that should be organised in Żary, then this competition is for you! Details can be found in the rules regulations. The deadline for applications is 08/04/2022. The results will be announced on 29/04/2022. You are kindly invited to take part!
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program.

Załączniki

Spotkanie Zespołu Miejskiego z przedstawicielami państw darczyńców, ZMP i MFiPR

03.03.2022 r. Członkowie naszego Zespołu Miejskiego uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Związku Władz Lokalnych i Regionalnych Norwegii, Związku Miast Polskich, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tematem rozmów było przede wszystkim nawiązanie współpracy z gminą lub inną jednostką administracji publicznej z Państw darczyńców w ramach realizowanego projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"

Meeting of the Municipal Team with representatives of the donor countries, APTC and MF&RP

03/03/2022 Members of our Municipal Team participated in a meeting with representatives of the Union of Local and Regional Authorities of Norway, the Association of Polish Towns and Cities, the Ministry of Funds and Regional Policy. The subject of the talks was primarily establishing cooperation with a commune or other public administration unit from the donor countries as part of the implementation of "Żary, I want to live here!!!" project .
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Młodzieżowy Inkubator Aktywności

W naszym projekcie mamy coś dla młodych żaran – Młodzieżowy Inkubator Aktywności.
Do wspólnego działania na rzecz dzieci i młodzieży chcemy zachęcić również żarskie szkoły. Spotkaliśmy się z przedstawicielami żarskich placówek oświatowych i omówiliśmy przedsięwzięcia jakie zamierzamy zrealizować w ramach MIA, które ułatwią młodym rozwój zawodowy w naszym mieście. Naszym celem jest, aby młodzi ludzie mieli realny wpływ na rozwój naszego miasta.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
 

Youth Activity Incubator

Our project also involves something for young inhabitants of Żary - the Youth Activity Incubator. We want to encourage schools in Żary to work hand in hand for the benefit of our children and youth. We met with representatives of educational institutions in Żary and discussed the projects we intend to implement under the YAI, projects that will facilitate professional development of young people in our town. Our goal is for young people to have a real impact on the development of our town.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Elektroniczne Biuro Podawcze – konsultacje społeczne

Ruszamy z kolejnymi konsultacjami, tym razem chcemy poznać Wasze zdanie na temat uruchomienia w naszym urzędzie Elektronicznego Biura Podawczego.
Zakup EBP to jedno z działań w zakresie rozwoju e-usług publicznych ujętych w Programie Rozwoju Instytucjonalnego naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
Ankieta zawiera 7 krótkich pytań, a jej wypełnienie zajmie zaledwie kilka minut. Chcemy poznać Wasze zdanie m.in. na temat funkcjonalności, jakie powinno spełniać urządzenie, a także czy jesteście zainteresowani szkoleniami dla mieszkańców w zakresie obsługi EBP.
Liczymy na  aktywność i czekamy na Wasze opinie do 04.03.2022 r.
Konsultacje dostępne są tutaj
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"
Dowiedz się więcej

Electronic Registry Office - public consultations

We are starting more consultations, this time we want to find out what you think about launching the Electronic Registry Office in our Town Hall. The purchase of ERO is one of the activities in the field of the development of public e-services included in the Institutional Development Program of "Żary, I want to live here!!!" project  The survey includes 7 short questions and only takes a few minutes to complete. We want to hear from you, incl. on the functionalities that the device should have, and whether you are interested in the training of residents in the scope of ERO's services. We look forward to hearing from you and wait for your feedback until 04/03/2022. Consultations are available here.
"Żary, I want to live here!!!" project financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 and implemented under the "Local Development" program

Spotkanie z ekspertami ZMP w sprawie działań PRI

Za nami kolejne spotkanie... tym razem z naszymi ekspertami ze Związku Miast Polskich konsultowaliśmy nasze działania Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
Dziękujemy Pani Katarzynie Śpiewok, Lucynie Maury oraz Danucie Wesołowskiej za cenne wskazówki.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Dowiedz się więcej  

Meeting with experts from the Association of Polish Towns and Cities on IDP activities.

Yet another fruitful meeting ... this time we consulted our activities of the Institutional Development Program with our experts from the Association of Polish Towns and Cities as part of “Żary, I want to live here!!!" project. We would like to thank Ms Katarzyna Śpiewok, Ms Lucyna Maury and Ms Danuta Wesołowska for their valuable insight.
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

W projekcie "Żary, tu chcę żyć!!!" stawiamy również na rozwój instytucjonalny

W naszym projekcie "Żary, tu chcę żyć!!!" stawiamy również na rozwój instytucjonalny.
Jednym z działań jakie będziemy realizować w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego jest rozwój e-usług, między innymi zostanie opracowana dokumentacja techniczna wykonania miejskiej sieci światłowodowej, która będzie przebiegała pomiędzy urzędem, a naszymi jednostkami i innymi wybranymi punktami w mieście. Dlatego też, w dniu dzisiejszym członkowie naszego Zespołu Miejskiego spotkali się z dyrektorami żarskich szkół podstawowych i przedszkoli w celu przygotowania wytycznych do dokumentacji.
Spotkanie było okazją również do przedstawienia założeń realizacji całego projektu, a także zaplanowanych działań, które będą wymagały udziału naszych placówek oświatowych.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Dowiedz się więcej  
 

In “Żary, I want to live here!!!" project we also focus on institutional development

One of the activities that we will implement under the Institutional Development Program is the development of e-services, including the development of technical documentation for the implementation of the municipal fibre-optic network, which will run between the town hall, our units and other selected locations throughout the town. Therefore, members of our Municipal Team met with directors of primary schools and kindergartens in Żary today in order to draw the guidelines for the documentation. The meeting was also an opportunity to present the assumptions for the implementation of the entire project, as well as scheduled activities that will require the participation of our educational institutions.
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Pierwsze "przymiarki" do przekształcenia budynku Gimnazjum nr 1 na Dom Pomocy Społecznej

Pierwsze "przymiarki" do przekształcenia budynku Gimnazjum nr 1 na Dom Pomocy Społecznej za nami. Kto chodził tam do szkoły ten wie, że budynek jest wielki i przestrzenny i przeznaczenie go na DPS to strzał w 10-tkę. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy wyjątkowe miejsce dla naszych seniorów. Z pozyskanych funduszy norweskich w ramach projektu "Żary, tu chcę żyć!!!" zostanie sfinansowana dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia. Obecnie przygotowujemy założenia do dokumentacji projektowej, jeżeli macie jakieś propozycje to wysyłajcie na naszego maila: e-mail
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Pierwsze "przymiarki" do przekształcenia budynku Gimnazjum nr 1 na Dom Pomocy Społecznej

The first "attempts" to transform the building of Junior High School No. 1 into a Nursing Home

The first "attempts" to transform the building of Junior High School No. 1 into a Nursing Home have been made. Those who attended the school know that the building is large and spacious and to convert it to a nursing home is hitting the bull's eye. We hope to create a unique place for our senior residents. The Norway grants obtained in connection with "Żary, I want to live here!!!" project  the project documentation of the Nursing Home with the Daily Support Center will be financed. We are currently working on the guiding principles for project documentation, if you have any suggestions, please send us an e-mail: e-mail
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Wiedzy nigdy za wiele…

Ewa Nowak - Koordynator naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!" wspólnie z przedstawicielami Zespołu Miejskiego biorą udział w Forum Rozwoju Lokalnego, którego tematem jest „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL”
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

There is never too much knowledge ...

Ms Ewa Nowak - the Coordinator of “Żary, I want to live here!!!" project  together with representatives of the Municipal Team, take part in the Local Development Forum, the topic of which is: "The role of information in development management and stakeholder cooperation - Local Development Monitor (LDM) tools".
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MR – seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

„Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL” to kolejny temat seminarium Forum  Rozwoju Lokalnego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium 27.01.2022 r.!
Głos zabiorą doradcy i eksperci Związku Miast Polskich Janusz Szewczuk, Ryszard Grobelny oraz Sylwia Kluczyńska. Zaprezentują oni raporty przygotowane w oparciu o produkty MRL pokazując procesy i zmiany wpływające na potencjał rozwoju. Monitor Rozwoju Lokalnego to narzędzie, w którym dane analizowane są w wymiarach zrównoważonego rozwoju gospodarczym, społecznym i środowiskowo-przestrzennym. Porozmawiamy o możliwościach wykorzystania tych informacji i ich przydatności w programowaniu rozwoju, budżetu, komunikacji z mieszkańcami czy przedsiębiorcami.
Seminarium jak zawsze będzie także transmitowane na facebook’u, a wszystkie materiały video wraz z prezentacjami udostępniane będą na stronie http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/
1 ... 4 5 6 7 8 ... 11

Narzdzia i usugi