• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Spotkanie z ekspertami ZMP w sprawie działań PRI

Za nami kolejne spotkanie... tym razem z naszymi ekspertami ze Związku Miast Polskich konsultowaliśmy nasze działania Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
Dziękujemy Pani Katarzynie Śpiewok, Lucynie Maury oraz Danucie Wesołowskiej za cenne wskazówki.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Dowiedz się więcej  

Meeting with experts from the Association of Polish Towns and Cities on IDP activities.

Yet another fruitful meeting ... this time we consulted our activities of the Institutional Development Program with our experts from the Association of Polish Towns and Cities as part of “Żary, I want to live here!!!" project. We would like to thank Ms Katarzyna Śpiewok, Ms Lucyna Maury and Ms Danuta Wesołowska for their valuable insight.
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

W projekcie "Żary, tu chcę żyć!!!" stawiamy również na rozwój instytucjonalny

W naszym projekcie "Żary, tu chcę żyć!!!" stawiamy również na rozwój instytucjonalny.
Jednym z działań jakie będziemy realizować w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego jest rozwój e-usług, między innymi zostanie opracowana dokumentacja techniczna wykonania miejskiej sieci światłowodowej, która będzie przebiegała pomiędzy urzędem, a naszymi jednostkami i innymi wybranymi punktami w mieście. Dlatego też, w dniu dzisiejszym członkowie naszego Zespołu Miejskiego spotkali się z dyrektorami żarskich szkół podstawowych i przedszkoli w celu przygotowania wytycznych do dokumentacji.
Spotkanie było okazją również do przedstawienia założeń realizacji całego projektu, a także zaplanowanych działań, które będą wymagały udziału naszych placówek oświatowych.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Dowiedz się więcej  
 

In “Żary, I want to live here!!!" project we also focus on institutional development

One of the activities that we will implement under the Institutional Development Program is the development of e-services, including the development of technical documentation for the implementation of the municipal fibre-optic network, which will run between the town hall, our units and other selected locations throughout the town. Therefore, members of our Municipal Team met with directors of primary schools and kindergartens in Żary today in order to draw the guidelines for the documentation. The meeting was also an opportunity to present the assumptions for the implementation of the entire project, as well as scheduled activities that will require the participation of our educational institutions.
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Pierwsze "przymiarki" do przekształcenia budynku Gimnazjum nr 1 na Dom Pomocy Społecznej

Pierwsze "przymiarki" do przekształcenia budynku Gimnazjum nr 1 na Dom Pomocy Społecznej za nami. Kto chodził tam do szkoły ten wie, że budynek jest wielki i przestrzenny i przeznaczenie go na DPS to strzał w 10-tkę. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy wyjątkowe miejsce dla naszych seniorów. Z pozyskanych funduszy norweskich w ramach projektu "Żary, tu chcę żyć!!!" zostanie sfinansowana dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Wsparcia. Obecnie przygotowujemy założenia do dokumentacji projektowej, jeżeli macie jakieś propozycje to wysyłajcie na naszego maila: e-mail
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Pierwsze "przymiarki" do przekształcenia budynku Gimnazjum nr 1 na Dom Pomocy Społecznej

The first "attempts" to transform the building of Junior High School No. 1 into a Nursing Home

The first "attempts" to transform the building of Junior High School No. 1 into a Nursing Home have been made. Those who attended the school know that the building is large and spacious and to convert it to a nursing home is hitting the bull's eye. We hope to create a unique place for our senior residents. The Norway grants obtained in connection with "Żary, I want to live here!!!" project  the project documentation of the Nursing Home with the Daily Support Center will be financed. We are currently working on the guiding principles for project documentation, if you have any suggestions, please send us an e-mail: e-mail
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Wiedzy nigdy za wiele…

Ewa Nowak - Koordynator naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!" wspólnie z przedstawicielami Zespołu Miejskiego biorą udział w Forum Rozwoju Lokalnego, którego tematem jest „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL”
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

There is never too much knowledge ...

Ms Ewa Nowak - the Coordinator of “Żary, I want to live here!!!" project  together with representatives of the Municipal Team, take part in the Local Development Forum, the topic of which is: "The role of information in development management and stakeholder cooperation - Local Development Monitor (LDM) tools".
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MR – seminarium Forum Rozwoju Lokalnego

„Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia MRL” to kolejny temat seminarium Forum  Rozwoju Lokalnego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium 27.01.2022 r.!
Głos zabiorą doradcy i eksperci Związku Miast Polskich Janusz Szewczuk, Ryszard Grobelny oraz Sylwia Kluczyńska. Zaprezentują oni raporty przygotowane w oparciu o produkty MRL pokazując procesy i zmiany wpływające na potencjał rozwoju. Monitor Rozwoju Lokalnego to narzędzie, w którym dane analizowane są w wymiarach zrównoważonego rozwoju gospodarczym, społecznym i środowiskowo-przestrzennym. Porozmawiamy o możliwościach wykorzystania tych informacji i ich przydatności w programowaniu rozwoju, budżetu, komunikacji z mieszkańcami czy przedsiębiorcami.
Seminarium jak zawsze będzie także transmitowane na facebook’u, a wszystkie materiały video wraz z prezentacjami udostępniane będą na stronie http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Stowarzyszenia Region Łużyce

Adaptacja ruin zamku na Centrum Kultury i Tradycji to jedno z pierwszych zadań, które realizujemy w ramach projektu "Żary, tu chcę żyć!!!". W ramach tego zadania została już opracowana ekspertyza techniczna oraz inwentaryzacja architektoniczno – budowlana zespołu zamkowego Dewinów – Bibersteinów w Żarach. Kolejne kroki... 07.12.2021 r. nasz Zespół spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Architektów Polskich z Zielonej Góry oraz Arkadiuszem Gutką przedstawicielem Stowarzyszenia Region Łużyce, a zarazem naszym partnerem w projekcie, w sprawie planowanego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania żarskiego zamku. Patryk Faliński Wiceburmistrz Miasta Żary przedstawił założenia projektu oraz pomysły naszych mieszkańców w ramach przeprowadzonych konsultacji dotyczących naszego zamku.
Przed nami ogromne wyzwanie.
 
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
 

Meeting with representatives of the Association of Polish Architects and the Lusatia Region Association

The adaptation of the castle ruins to the Center of Culture and Tradition is one of the first tasks that we carry out under the banner of "Żary, I want to live here!!!" project. As part of this task, the technological assessment as well as the architectural and construction inventory of the Dewin-Biberstein castle complex in Żary have already been prepared. Further steps... On 07.12.2021, our team met with representatives of the Association of Polish Architects from Zielona Góra and Mr Arkadiusz Gutka, a representative of the Lusatia Region Association, and at the same time our partner in the project, regarding the planned architectural competition to devise the concept of the development of the Żary castle. Mr Patryk Faliński, the Deputy Mayor of the Town of Żary, presented the assumptions of the project and ideas of our residents as part of the consultations regarding the castle. We are facing an enormous challenge.
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Warsztaty z Doradcami Miast ze Związku Miast Polskich

Za nami kolejne warsztaty z Doradcami Miast ze Związek Miast Polskich. Tym razem skupiliśmy się nad diagnozą zapotrzebowania na usługi doradcze ZMP, które będą świadczone w Żarach podczas realizacji naszego projektu "Żary, tu chcę żyć!!!". Jesteśmy pewni, że współpraca z naszymi Doradcami będzie również owocna jak przy przygotowaniu projektu.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
 

Workshops with Town Advisors from the Association of Polish Towns and Cities

We have just completed another workshop with Town and City Advisors from the Association of Polish Towns and Cities. This time we focused on the diagnosis of the need for the Association's consulting services, which will be provided in Żary during the implementation of “Żary, I want to live here!!!" project. We are sure that the cooperation with our Advisors will also be as fruitful as when preparing the project.
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Umowa z Żarami o dofinansowanie z Funduszy Norweskich podpisana

Spotkanie otwarte 22.11.2021 r.

22.11.2021 r. o godz. 12.00 na Folwarku Zamkowym odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców. Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary rozpoczęła spotkanie od krótkiej historii powstania naszego projektu. Następnie Olaf Napiórkowski Wiceburmistrz Żar wspólnie z Zespołem Miejskim przedstawił efekty dotychczasowej pracy oraz plany na najbliższe lata w ramach projektu "Żary, tu chcę żyć!!!"
Ten projekt to wspólna praca pracowników Urzędu Miejskiego w Żarach oraz jednostek podległych przy aktywnym udziale mieszkańców i ogromnej pomocy Doradców Miast ze Związku Miast Polskich. Dziękujemy za obecność przybyłym gościom, posłowi Jackowi Kurzępie oraz naszym radnym.
Dla wszystkich zainteresowanych naszym projektem w załączniku zamieszczamy prezentację z wczorajszego spotkania.
 
           
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Dowiedz się więcej

Open meeting on 22/11/2021

22/11/2021 at 12.00, an open meeting for residents was held at the Castle Folwark. The Mayoress of Żary, Ms Danuta Madej, commenced the meeting and shared some background of our project. Then Mr Olaf Napiórkowski, the Vice Mayor of Żary, together with the Municipal Team outlined the effects of the work so far and plans for the coming years as part of the "Żary, I want to live here!!!" project .
The project is a joint undertaking of the employees of the Municipal Office in Żary and subordinate units with the active participation of residents and the enormous help of Town Advisors from the Association of Polish Towns and Cities. We would like to thank the guests, MP Jacek Kurzępa and our councillors for their presence. For everyone interested in our project, the presentation from the yesterday's meeting can be found in the attachment.
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.

Mieszkańcy o naszym mieście

Czy młodzież wiąże przyszłość z Żarami? Jak żyje się seniorom w naszym mieście? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w materiale filmowym, jak również kilka słów o spotkaniu dla mieszkańców, które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek 22.11.2021 r. godz. 12.00 na Folwarku Zamkowym.
Projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowany w ramach programu Rozwój Lokalny dofinansowany jest w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Dowiedz się więcej

Residents about our town

Do young people want to spend their future in Żary? How do senior citizens find living in our town? You will find answers to these questions in the footage, as well as a few words about the meeting for residents, which will take place next Monday, 22/11/2021 at 12:00 at the Castle Folwark.
"Żary, I want to live here!!!" project is implemented under the Local Development program and co-financed in 85% from the EEA Financial Mechanism 2014-2021 and in 15% from the state budget.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 12

Narzdzia i usugi