• Temperatura 19oC
 • Ciśnienie 994.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Opłaty

Zestawienie terminów płatności w 2021 roku

Ulga dla posiadaczy kompostowników

Od 1 września 2020 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.
Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.
Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której jest możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu.
Informujemy, że Urząd podejmie działania kontrolujące fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów i zweryfikuje zasadność przyznania ulgi. Pracownicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy firmy wywozowej i pracownicy PSZOK) oraz Straż Miejska są na bieżąco informowani, kto korzysta z ulgi za kompostowanie bioodpadów. W przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami mieszkańcy, którzy się tego dopuścili, zostaną obciążeni karą za nieprawidłową segregację.
Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
- nie posiada kompostownika przydomowego lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
-uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika
- w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych wyżej.
Dodajmy, że zarówno obowiązek segregacji, jak i kompostowania przez tych mieszkańców, którzy zadeklarowali prowadzenie kompostownika, będą kontrolowali pracownicy firmy odbierającej odpady i Strażnicy Miejscy. Jeśli stwierdzą, że właściciel nieruchomości kompostownika jednak u siebie nie ma albo po prostu go nie używa, straci na okres pół roku możliwość korzystania z ulgi.
Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1065 z późn. zm.).
 
UWAGA
Ulga w wysokości 5 zł nie jest odliczana od stawki podstawowej tj. 24 zł za osobę, a od opłaty miesięcznej wyliczonej dla nieruchomości zamieszkałej (np. 2 osoby x 24zł= 48 zł, po zastosowaniu ulgi opłata miesięczna wyniesie 43 zł).

ZMIANA ZASAD FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŻARY OBOWIĄZUJĄCA OD 01.09.2020 ROKU

Zestawienie terminów płatności w 2020 roku.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŻARY OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.07.2019 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz.1455 ze zm.), Burmistrz Gminy Żary o statusie miejskim zawiadamia, iż Rada Miejska w Żarach w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr VI/36/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r., poz. 1063). Przedmiotowa uchwała będzie obowiązywała od 01 lipca 2019 r.
W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • 17,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
Począwszy od 1 lipca 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w pok.
nr 306 lub telefonicznie pod nr 68 470 83 35.

Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności w 2019 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według następujących stawek:
 • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1.
Styczeń 2019 roku
25.01.2019 roku
2.
Luty 2019 roku
25.02.2019 roku
3.
Marzec 2019 roku
25.03.2019 roku
4.
Kwiecień 2019 roku
25.04.2019 roku
5.
Maj 2019 roku
25.05.2019 roku
6.
Czerwiec 2019 roku
25.06.2019 roku
7.
Lipiec 2019 roku
25.07.2019 roku
8.
Sierpień 2019 roku
25.08.2019 roku
9.
Wrzesień 2019 roku
25.09.2019 roku
10.
Październik 2019 roku
25.10.2019 roku
11.
Listopad 2019 roku
25.11.2019 roku
12.
Grudzień 2019 roku
25.12.2019 roku
 

Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności w 2018 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według następujących stawek:
 • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1
Styczeń 2018 roku
25.01.2018 roku
2
Luty 2018 roku
25.02.2018 roku
3
Marzec 2018 roku
25.03.2018 roku
4
Kwiecień 2018 roku
25.04.2018 roku
5
Maj 2018 roku
25.05.2018 roku
6
Czerwiec 2018 roku
25.06.2018 roku
7
Lipiec 2018 roku
25.07.2018 roku
8
Sierpień 2018 roku
25.08.2018 roku
9
Wrzesień 2018 roku
25.09.2018 roku
10
Październik 2018 roku
25.10.2018 roku
11
Listopad 2018 roku
25.11.2018 roku
12
Grudzień 2018 roku
25.12.2018 roku

Indywidualne numery rachunków bankowych dla podatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - informacja dla mieszkańców

Burmistrz Miasta Żary zawiadamia, iż w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dla każdego Podatnika został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionego tytułu.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego od  momentu otrzymania zawiadomienia o nadaniu w/w numeru.
Ponadto informujemy, że Podatnicy którzy nie otrzymali jeszcze informacji  o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego mogą nadal wpłacać opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na dotychczasowy, ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Żarach prowadzonego przez PKO BP S.A. I Odział w Żarach o numerze 21 1020 5402 0000 0302 0313 9037.
Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnych numerów rachunków bankowych można uzyskać pod numerem telefonu: 68 470 83 35.

Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności w 2017 roku

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według następujących stawek:
 • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1.
Styczeń 2017 roku
25.01.2017 roku
2.
Luty 2017 roku
25.02.2017 roku
3.
Marzec 2017 roku
25.03.2017 roku
4.
Kwiecień 2017 roku
25.04.2017 roku
5.
Maj 2017 roku
25.05.2017 roku
6.
Czerwiec 2017 roku
25.06.2017 roku
7.
Lipiec 2017 roku
25.07.2017 roku
8.
Sierpień 2017 roku
25.08.2017 roku
9.
Wrzesień 2017 roku
25.09.2017 roku
10.
Październik 2017 roku
25.10.2017 roku
11.
Listopad 2017 roku
25.11.2017 roku
12.
Grudzień 2017 roku
25.12.2017 roku
 

UWAGA - od 01.01.2016 r. zmiana wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miejska w Żarach w dniu 27 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/149/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r., poz. 2348).
W związku z powyższym, począwszy od 1 stycznia 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek:
 • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
 • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
 
URZĄD MIEJSKI  W  ŻARACH  DOSTARCZY  KAŻDEMU  WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI  ZAWIADOMIENIE  O  ZMIANIE  STAWEK
               
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Miejski dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, wobec których Burmistrz Miasta Żary wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji i Burmistrz Miasta Żary wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.
Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Żarach.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. następuje zmiana terminu płatności: opłatę należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
 
Od 01 stycznia 2016 r. właściciele zamieszkałych nieruchomości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dokonują na rzecz miasta i do wyboru mają jeden z dwóch możliwych sposobów zapłaty:
1)  gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach ul. Rynek 1-5:
     w poniedziałek w godz. od 8.30 do 14.30, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00
2)  przelewem bankowym na konto prowadzone  w Banku PKO BP S.A.
21 1020 5402 0000 0302 0313 9037
Przy dokonywaniu płatności gotówką albo przelewem bankowym prosimy o podawanie tytułu płatności np. „odpady za m-c ………….” i adresu miejsca odbioru odpadów.
 
Zestawienie terminów płatności
 
Lp.
Okres rozliczeniowy
Termin płatności
1
Styczeń 2016 roku
25.01.2016 roku
2
Luty 2016 roku
25.02.2016 roku
3
Marzec 2016 roku
25.03.2016 roku
4
Kwiecień 2016 roku
25.04.2016 roku
5
Maj 2016 roku
25.05.2016 roku
6
Czerwiec 2016 roku
25.06.2016 roku
7
Lipiec 2016 roku
25.07.2016 roku
8
Sierpień 2016 roku
25.08.2016 roku
9
Wrzesień 2016 roku
25.09.2016 roku
10
Październik 2016 roku
25.10.2016 roku
11
Listopad 2016 roku
25.11.2016 roku
12
Grudzień 2016 roku
25.12.2016 roku
 
Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w pok. nr 35 (III piętro) lub telefonicznie pod nr tel.68 470 83 35.

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.