• Temperatura 11oC
  • Ciśnienie 1005.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŻARY
OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.01.2016 ROKU
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz.1399 -j.t.), Burmistrz Gminy Żary o statusie miejskim zawiadamia, iż Rada Miejska w Żarach w dniu 27 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XIII/149/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015r., poz. 2348). Przedmiotowa uchwała będzie obowiązywała od 01 stycznia 2016 r.
W związku z powyższym, zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • 12,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 19,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość –
    za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny
Począwszy od 1 stycznia 2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek.
URZĄD MIEJSKI  W  ŻARACH  DOSTARCZY  KAŻDEMU  WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI  ZAWIADOMIENIE  O  ZMIANIE  STAWEK
          Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż Urząd Miejski dostarczy do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
Zawiadomienia nie zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości, wobec których Burmistrz Miasta Żary wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji i Burmistrz Miasta Żary wydał decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.
Przypominamy również wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Żarach.
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. następuje zmiana terminu płatności: opłatę należy uiszczać do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Poniżej do pobrania NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- obowiązuje od 01 stycznia  2016r.

Załączniki

  • 18-06-2013

ZAWIADOMIENIE

   Z dniem 1 lipca 2013r. ulega zmianie system gospodarki odpadami w zamieszkałych nieruchomościach, z terenu których odpady komunalne w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013 będzie odbierać Spółka PEKOM S. A. z siedzibą w Żarach, która wygrała przetarg nieograniczony zorganizowany przez Gminę Żary o statusie miejskim.
   W związku z tym zawiadamiam PT zarządców nieruchomości, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną we Wspólnotach i członków Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie 21 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach.
   Na spotkaniu, z udziałem przedstawiciela Spółki PEKOM S. A., omówione zostaną m. in. zasady odbioru odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości wielorodzinnych z przypomnieniem ogólnych zasad segregacji odpadów komunalnych, terminów i częstotliwości wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, warunków składania zmienianych deklaracji o wysokości opłaty, a także inne tematy zgłoszone przez uczestników.
  • 18-06-2013

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Żary informuje, iż do dnia 15 lipca 2013 r. należy uiścić pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z zadeklarowaną kwotą.
Opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy: 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089.
Kolejne opłaty należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc.
Częstotliwość odbioru odpadów:
1) Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie wielorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji - częstotliwość wywozu wynosi 2 razy w tygodniu,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
częstotliwości wywozu wynoszą:
   - szkło – 1 raz na dwa tygodnie,
   - papier – 1 raz na dwa tygodnie,
   - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 1 raz na dwa tygodnie,
   - zielone i bioodpady – 1 raz na tydzień w okresie od 1 lipca do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 grudnia – 1 raz na 2 tygodnie,
   - odpady wielkogabarytowe wystawione w miejscu gromadzenia odpadów – 1 w kwartale.
2) Częstotliwość odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po segregacji - częstotliwość wywozu wynosi 1 raz w tygodniu.
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
częstotliwości wywozu wynoszą:
   - szkło – 1 raz na dwa tygodnie,
   - papier – 1 raz na dwa tygodnie,
   - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 1 raz na dwa tygodnie,
   - zielone i bioodpady - 1 raz na tydzień w okresie od 1 lipca do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 grudnia - 1 raz na dwa tygodnie,
   - odpady wielkogabarytowe wystawione w formie wystawki ulicznej – 1 raz w kwartale.
Szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych odpadów komunalnych dostarczy do właścicieli nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady – PEKOM S.A.

Narzdzia i usugi