• Temperatura -4oC
  • Ciśnienie 993.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Wystawa „Moje Żary”

Miejsca, które warto zobaczyć. Nowa wystawa "Moje Żary".
Zapraszamy na żarski rynek!

Informacja o XXIV sesji Rady Miejskiej

I N F O R M A C J A

XXIV sesja Rady Miejskiej w Żarach została zwołana na dzień 30 grudnia 2020 r. na godz. 900
czytaj dalej

Przekazanie książek profilaktycznych

W dniu 21.01.2020 r. Miejska Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych przekazała komplety książek profilaktycznych adresowanych do uczniów i nauczycieli  żarskich szkół wraz z opracowaną przez Komisję ulotką pt. „Pamiętaj Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną !”.
 
 
 
     

Dodatkowe ograniczenia i nowe zasady bezpieczeństwa !!!

Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.
Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia do 17 stycznia
Co się zmieni?
• Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki,  a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe
• Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
• Zamknięte stoki narciarskie
• Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
• 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym
Przedłużone dotychczasowe zasady i ograniczenia:
• Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
• Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 
- 50% liczby miejsc siedzących, albo
- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
• Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
• Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób
• Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
• Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki
• Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2
• Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
• Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach uprzejmie informuje, że w związku z pracami remontowymi na wodociągu w ul. Ludowej w dniu 18.12.2020r. od godziny 9:00 do godziny 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorcą ul. Ludowej na odcinku ul. Drzymały – Staszica oraz Daszyńskiego.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
 

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Nowa porcja informacji z naszego miasta. Zapraszamy

Przypominamy aktualne zasady bezpieczeństwa i ograniczenia dot. COVID-19

Od 28 listopada do 27 grudnia 2020 r. mamy wprowadzony tzw. Etap odpowiedzialności. Od nas zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19. Najważniejsze obowiązujące obostrzenia:
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju:
• na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
• w autobusie, tramwaju i pociągu,
• w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
• w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Wprowadzenie tej zasady zależy od decyzji pracodawcy,
• w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
• w kinie i teatrze,
• u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
• w kościele i szkole, na uczelni
• w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.
Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?
W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem. W zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.
 
❌Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
• całościowe zaburzenia rozwoju,
• zaburzenia psychiczne,
• niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
• trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB
Dzieci i młodzież do 16. roku życia w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje:
• kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
• w weekendy.
SENIORZY
Seniorze, zostań w domu! Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:
• wykonywaniem czynności zawodowych,
• zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
• sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.
KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy osób, które:
• przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
• miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
• zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.
* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).
Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej z UE.
Na czym polega? Obowiązujące zasady dotyczą:
• kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);
• izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).
Izolacja:
Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.
W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.
W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.
Kwarantanna:
Kwarantanna trwa 10 dni, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19. Odstąpiono od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.
Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.
Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. 
Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny.
Przez ten czas:
• nie można opuszczać domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
• w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.
Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.
Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Od 28 listopada zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.
KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.
UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
W kościołach obowiązuje limit osób - max. 1 osoba na 15 m2, przy przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.
Ważne! W świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.
ZGROMADZENIA I SPOTKANIA
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
Obowiązuje zakaz organizowania spotkań i imprez niezależnie od ich rodzaju - z wyjątkiem imprez i spotkań organizowanych w domu, w których bierze udział do 20 osób.
Od 28 listopada w imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.
GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY
GRANICE POLSKI
W Polsce obowiązuje ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że można podróżować i przekraczać granice wewnętrzne UE. Podróżni mają prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny. Planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.
Ograniczenie dotyczy przekraczania zewnętrznej granicy UE przez cudzoziemców.
Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski.
GOSPODARKA
CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE
W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:
• 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2
• 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2
 
❌Uwaga! Od 28 listopada, w ścisłym reżimie sanitarnym otwarte zostaną galerie handlowe i parki handlowe. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw, których funkcjonowanie zostaje zawieszone.
Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.
GODZINY DLA SENIORÓW
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
 
❌Uwaga! 24 grudnia nie obowiązują godziny dla seniorów.
Obowiązuje do:  27 grudnia 2020 r.
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Ocena formalna Kompletnej Propozycji Projektu „Żary, tu chcę żyć!!!”

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że zakończono proces oceny formalnej 54 kompletnych propozycji projektów złożonych w naborze Programu Rozwój Lokalny. Nasz projekt „Żary, tu chcę żyć!!!” został oceniony pozytywnie. Tym samym rozpoczął się proces oceny merytorycznej przez ekspertów zewnętrznych i Operatora Programu. Zakończenie oceny merytorycznej planowane jest nie wcześniej niż z końcem I kwartału 2021 roku.
Mamy nadzieję, że los się do nas uśmiechnie.
Trzymajcie kciuki!

Wieża zamkowa rośnie w oczach

 
1 2 3 4 5 6 ... 134

Narzędzia i usługi