• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 1005.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

News box

Nabór dzieci do żłobków miejskich

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. dyrektorzy żłobków rozpoczną nabór dzieci do żłobków publicznych na rok szkolny 2021/2022, tj.:
- Żłobka Miejskiego nr 1 ul. Okrzei 13
- Żłobka Miejskiego nr 3 ul. Broni Pancernej 10
Rodzice, opiekunowie prawni, inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem - ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia kompletnej i prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” lub „Deklaracji kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku” (do pobrania w placowce żłobka od 1 kwietnia 2021 r., na stronach BIP żłobków https://bip.zlob1.zary.pl/ , https://bip.zlob3.zary.pl/ w zakładce „Rekrutacja do żłobka” oraz na stronie Urzędu Miasta w Żarach).
Karty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.
Kartę zgłoszenia dziecka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku.
Do żłobka będą przyjmowane dzieci:
  • w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia,
  • zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami na terenie miasta Żary
Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są do potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka od 1 września 2021 r.
Potwierdzenie kontynuacji na formularzu „Deklaracja kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku - rok szkolny 2021/2022” należy złożyć u opiekuna grupy, do której dziecko uczęszcza w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r.
Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Żłobka.
Imienna lista dzieci przyjętych do Żłobka  na rok szkolny 2021/2022 oraz lista rezerwowa (dzieci oczekujące na przyjęcie do żłobka) zostanie sporządzona i umieszczona na tablicy ogłoszeń żłobka w terminie do 30 maja br.
Rodzic/opiekun dziecka może złożyć do Dyrektora Żłobka odwołanie od postepowania rekrutacyjnego. Dyrektor rozpatruje odwołanie i w terminie 14 dni od daty jego złożenia przesyła rodzicom/opiekunom dziecka pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.