• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 1007.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Kapitał Ludzki

  • 25-04-2013

„Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”

   Gmina Żary o statusie miejskim wraz z Fundacją ,,Przedsiębiorczość” w Żarach, zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pt. „Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
   Głównym celem projektu jest promocja idei spółdzielczości socjalnej, poprzez prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu, spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, zamieszkujących powiat żarski oraz wspieranie powstających spółdzielni socjalnych, jako inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.
czytaj dalej
  • 14-03-2013

„Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”

1. TYTUŁ PROJEKTU:
„Żary 2020 – innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej”
2. ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2.: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Podziałanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej
3. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.490 426,00 PLN
4. CAŁKOWITA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH: 2.490 426,00 PLN
5. KWOTA DOFINANSOWANIA: 2.490 426,00 PLN
czytaj dalej
  • 14-03-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.
   Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.
   W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 Gmina Żary o statusie miejskim realizuje projekt „Żary 2020 – innowacyjny system ekonomii społecznej”.

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.